წიგნები - თავისუფალი წვდომა

1. ბაკურაძე მალხაზ. ამოცანების კრებული გეომეტრიაში. თსუ-ს კატალოგი.

2. ბაკურაძე მალხაზ. გეომეტრია. თსუ-ს კატალოგი.

3. ბაჯელიძე მარიამ (რიდერის შემდგენელი). Internship - Social Shark.

4. ბაუმანი ეველინ. (შემდგენელი). . ერთობლივი რესურსები : სათემო სოფლის მეურნეობიდან უფასო პროგრამულ უზრუნველყოფასა და გენერიკულ მედიკამენტებამდე (ინგლ. ენაზე)

5. ბეკმენი ელისაბეთ, ტრაფორდი ბერნარდ. სკოლების დემოკრატიული მმართველობა.

6. ბერეკაშვილი ბაკურ. (შემდგენელი). მეხსიერების პოლიტიკა გარდამავალ დემოკრატიებში: სამხრეთ ევროპა და პოსტკომუნისტური ევროპა. Politics of Memory in Democratizing Societies: Southern Europe and Post-Communist Europe

7. ბერეკაშვილი ბაკურ. (შემდგენელი). პოსტკომუნისტური მმართველი კლასი. Post – Communist Ruling Class

8. ბესიაშვილი გია. ნეირონული ქსელები. თსუ-ს კატალოგი.

9. ბოჭორიშვილი რამაზ. რიცხვითი ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი.

10. ბოკერია მ.ეგიონალური ოკეანოგრაფია. თსუ-ს კატალოგი.

11. ბრეტი პიტერ. რა უნდა გააკეთოს თითოეულმა მასწავლებელმა სამოქალაქო განათლებისა და ადამიანის უფლებების შესახებ სწავლების ხელშესაწყობად: მასწავლებელთა კომპეტენციების ჩარჩო.

12. ბუზიაშვილი ეთერ (რიდერის შემდგენელი). Information Warfare and Security.

1. გავარდაშვილი გივი. მეცნიერის სავიზიტო ბარათი. თსუ-ს კატალოგი.

2. გამყრელიძე ალექსანდრე. ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები. ლაბორატორიული მეცადინეობა. პრაქტიკული მეცადინეობა. თსუ-ს კატალოგი.

3. გაჩეჩილაძე რევაზ, (შემდგენელი). ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური გეოგრაფია.

4. გაჩეჩილაძე ნ. იმუნიტეტი ინფექციების მიმართ. თსუ-ს კატალოგი.

5. გველესიანი თეა (რიდერის შემდგენელი). Social Psychology.

6. გველესიანი თეა (რიდერის შემდგენელი). Advertising Principles and Practice. საგანი: "რეკლამის ფსიქოლოგია"

7. გველესიანი თეა (რიდერის შემდგენელი). The Psychology of Advertising. საგანი: "რეკლამის ფსიქოლოგია"

8. გველესიანი თეა (რიდერის შემდგენელი). Consumer Behavior. საგანი: "სოციალური ფსიქოლოგია".

9. გედევანიშვილი ნინო. განათლება და მუზეუმი..

10. გელაშვილი კობა. დაპროგრამების საფუძვლები ლექცია. პრაქტიკული მეცადინეობა. თსუ-ს კატალოგი.

11. გერსამია მარიამ (რიდერის შემდგენელი). Media Psychology.

12. გერსამია მარიამ (რიდერის შემდგენელი). Brand Psychology.

13. გერსამია მარიამ (რიდერის შემდგენელი). Internship - GRASS.

14. გერსამია მარიამ (რიდერის შემდგენელი). Political Psychology.

15. გერსამია მარიამ (რიდერის შემდგენელი). PR Theories.

16. გერსამია მარიამ (რიდერის შემდგენელი). Research Methods.

17. გობეჯიშვილი რამინ. ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა. თსუ-ს კატალოგი.

18. გოგინავა უშანგი. მათემატიკური ანალიზი 2. თსუ-ს კატალოგი.

19. გოგინავა უშანგი. მათემატიკური ანალიზი 3. თსუ-ს კატალოგი.

20. გოგინავა უშანგი. ფურიეს და ვეველეტ ანალიზის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

21. გოგინავა უ. კალკულუსი. თსუ-ს კატალოგი.

22. გოგოჭური მარიამ (რიდერის შემდგენელი). ტურიზმის საფუძვლები.

23. გრიგოლია რევაზ. დისკრეტული სტრუქტურები. თსუ-ს კატალოგი.

24. გრიგოლია რევაზ. ფაზილოგიკის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

1. დარაჰეიმ ქრისტინა (რიდერის შემდგენელი). Applied Psychology in Media.

2. დედამიწის ფიზიკა. თსუ-ს კატალოგი.

3. დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების სარეკომენდაციო ჩარჩო. ტომი 1.

4. დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების სარეკომენდაციო ჩარჩო. ტომი 2.

5. დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების სარეკომენდაციო ჩარჩო. ტომი 3.

6. დვალიშვილი თინა (რიდერის შემდგენელი). Media Digital Literacy.

7. დვალაშვილი გიორგი. საქართველოს სტიქიური პროცესები. თსუ-ს კატალოგი.

8. დვალაშვილი გიორგი. კარსტოლოგიის საგანი და ამოცანები. თსუ-ს კატალოგი.

9. დიაკონიძე ანა. (შემდგენელი). სახელმწიფო და ეკონომიკა : სოციოლოგიური პერსპექტივა. State and Economy: Siciological Perspective.

10. დოლიძე სოფიო. (შემდგენელი). კარიერის განვითარება და მენეჯმენტი. რიდერი. თსუ-ს კატალოგი.

11. დორეული ნ. ინტეგრაციული ფიზიოლოგია. თსუ-ს კატალოგი.

1. კალანდაძე ბესო. ნიადაგური რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა. თსუ-ს კატალოგი.

2. კარანაძე თამაზ.. სოციალური პედაგოგიკა. რიდერი. თსუ-ს კატალოგი.

3. კერესელიძე დავით ზოგადი ოკეანოლოგია. თსუ-ს კატალოგი.

4. კიღურაძე ნინო. (შემდგენელი). მემკვიდრეობითობა და ცვლილებები საქართველოს უახლეს ისტორიაში. Continuity and Changes in Georgian History Through 20th C. and in the First Decade of the 21st C. ნაწ. 1 და ნაწ. 2 (ორი ნაწილი ერთად).

5. კონსტანტიოსი დიმიტრიოს, კონსტანტიოსი ნიკოლას, ცომბანოღლუ ლიანა. სახელმძღვანელო მუზეუმის მენეჯერთათვის

6. კოპალიანი თენგიზ. ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

7. კოპალიანი თენგიზ. მათემატიკური ანალიზი 1. თსუ-ს კატალოგი.

8. კოპლატაძე რომან მათემატიკა ელექტრონიკისათვის 2. თსუ-ს კატალოგი.

1. მანჯაფარაშვილი თეიმურაზ. საინფორმაციო მენეჯმენტი 1. თსუ-ს კატალოგი

2. მანჯაფარაშვილი თეიმურაზ. საინფორმაციო მენეჯმენტი 2. თსუ-ს კატალოგი.

3. მატარაძე თეონა. (შემდგენელი). პროექტის მართვა. Project Management

4. მატარაძე თეონა. (შემდგენელი). სოციალური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. Quantitative Social Research Methods.

5. მატარაძე თეონა. (შემდგენელი). პოსტსოციალიზმი სოციალური ანთროპოლოგიის პოზიციიდან (ინგლ.ენაზე).

6. მაჭავარიანი ლ. საქართველო მსოფლიოს ფონზე. თსუ-ს კატალოგი.

7. მიდობაშვილი ბიძინა. VBA. თსუ-ს კატალოგი.

8. მუსხელიშვილი მარინა. (შემდგენელი). დემოკრატია, პოსტდემოკრატია, პოპულიზმი. Democracy, Post-Democracy, Populizm.

9. მუსხელიშვილი მარინა. (შემდგენელი). ადგილობრივი დემოკრატიის დინამიკა : თვითმმართველობის რეფორმა = The Dynamics od Local Democracy ; Local Government Reform

10. მუსხელიშვილი მარინა. (შემდგენელი). Political Institutions

11. მუსხელიშვილი მარინა. (შემდგენელი). სამოქალაქო საზოგადოება შედარებით პერსპექტივაში. Civil Society in Comparative Perspective

მუსხელიშვილი მარინა. (შემდგენელი). შრომითი ურთიერთობები საქართველოში ევროინტეგრაციის კონტექსტში. Georgian labor Relations In the Context of European Integration

12. მუსხელიშვილი მარინა. (შემდგენელი). მეხსიერების პოლიტიკა გარდამავალ დემოკრატიებში: სამხრეთ ევროპა და პოსტკომუნისტური ევროპა. Politics of Memory in Democratizing Societies: Southern Europe and Post-Communist Europe

1. ჟორჟოლიანი გია. (შემდგენელი).. შედარებითი პოლიტიკა. Comparative Politics.

2. ჟორჟოლიანი გია. (შემდგენელი). დემოკრატიზაცია. Democratization

3. ჟორჟოლიანი გია. (შემდგენელი). Principles of Comparative Politics. Comparative Politics)

ღაღანიძე გიორგი. მენეჯმენტი გლობალურ გარემოშირიდერი.

1. ჯაიანი გიორგი. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მატემატიკიკური მოდელები. ნაწილი2. ნაწილი3. დამატება1. თსუ-ს კატალოგი.

2. ჯაიანი გიორგი. უმაღლესი მათემატიკა.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. ლექცია14. ლექცია15. თსუ-ს კატალოგი.

3. ჯაიანი გიორგი. მათემატიკური ფიზიკის განტოლებები.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. ლექცია14. ლექცია15. თსუ-ს კატალოგი.

4. ჯაიანი გიორგი. კალკულუსი 4.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. ლექცია14. თსუ-ს კატალოგი.

5. ჯაიანი გიორგი. დიფერენციალური განტოლებები და მათემატიკური ფიზიკა.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. თსუ-ს კატალოგი.

6. ჯაიანი გიორგი. კალკულუსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისათვის
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. თსუ-ს კატალოგი.

7. ჯობავა რომან. პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხი და ხარისხის მაჩვენებელი. VBA .თსუ-ს კატალოგი

8. ჯოლოგუა თამაზ. ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი. თსუ-ს კატალოგი.

9. ჯოლოგუა თამაზ. ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია xix საუკუნე. თსუ-ს კატალოგი.

10. ჯორჯაძე ნინო (რიდერის შემდგენელი). Media and Children.