წიგნები - თავისუფალი წვდომა

1. ალბომი "საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კულტურის ქრონიკები. ალბომი "საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კულტურის ქრონიკები.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

1. ვლადიმერ ვოიტინსკი "ქართული დემოკრატია" ვლადიმერ ვოიტინსკი "ქართული დემოკრატია"

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

თორაძე მაია (რიდერის შემდგენელი). Multimedia.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

1. კარლ კაუცკი "საქართველო: გლეხთა სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა - შთაბეჭდილებანი და დაკვირვებანი. კარლ კაუცკი "საქართველო: გლეხთა სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა - შთაბეჭდილებანი და დაკვირვებანი.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

1. პაპავა ვლადიმერ. კაპიტალისა და შრომის წარმოებლურობა. თსუ-ს კატალოგი.

2. პაპავა ვლადიმერ. პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის მაკროეკონომიკა. თსუ-ს კატალოგი.

3. პაპავა ვლადიმერ. სამრეწველო საწარმოს ორგანიზაცია, დაგეგმვა და მართვა. თსუ-ს კატალოგი.

4. პაპავა ვლადიმერ. მაკროეკონომიკური რეგულირების მეთოდები და მოდელები. თსუ-ს კატალოგი.

5. პაპავა ვლადიმერ. ბრიუსელის კონფერენციის გადაწყვეტილებათა ფარგლებში დონორთა ფინანსური დახმარების ასახვა საქართველოს 2008 და 2009 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტში. თსუ-ს კატალოგი.

6. პაპავა ვლადიმერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

7. პაპავა ვლადიმერ. საგეგმო გაანგარიშებათა მათემატიკა. თსუ-ს კატალოგი.

8. პაპავა ვლადიმერ. ცენტრალური კავკასია. თსუ-ს კატალოგი.

9. პაპავა ვლადიმერ. " საქართველოს არჩევანი: ევროკავშირი თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი. GFSIS. 2016. თსუ-ს კატალოგი

10. პაპავა ვლადიმერ. საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

11. პაპავა ვლადიმერ. საქართველო საბაზრო ეკონომიკის გზაზე. თსუ-ს კატალოგი.

12. პაპავა ვლადიმერ. >ცენტრალური ევრაზია. თსუ-ს კატალოგი.

13. პაპავა ვლადიმერ. გადასახადები მოთხოვნა და მიწოდება. თსუ-ს კატალოგი.

14. პაპავა ვლადიმერ. ცენტრალური კავკაზია. თსუ-ს კატალოგი.

15. პაპავა ვლადიმერ. (2011). " არატრადიციული ეკონომიკსი. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 391 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

16. პაპავა ვლადიმერ. თაფლაძის თ., და გეგეშიძის ა., მონაწილეობით. (2015). " საქართველოს ეკონომიკა. რეფორმები და ფსევდორეფორმები. თბილისი: გამომცემლობა ინტელექტი. 241 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

1. ალბომი "ნოე ჟორდანია 150 ალბომი "ნოე ჟორდანია 150

1. ალბომი "ნოე რამიშვილი" ალბომი "ნოე რამიშვილი"

1. საბიბლიოთეკო საქმე. საბიბლიოთეკო საქმე.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

1. შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IV: ქართული ხალხური პოეზია: 1.ხევსურული პოეზია . მთავარი რედაქტორი: მზექალა შანიძე. ტომის რედაქტორები: მზექალა შანიძე, ავთანდილ არაბული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 842 გვ. თბილისი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ.უნ-ტის გამ-ბა, 2017.

2. შანიძე აკაკი. აკაკი შანიძე - 100. Акакий Шанидзе - 100. საიუბილეო კრებული. რედაქტორი: ელგუჯა ხინთიბიძე. 314 გვ. თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987.

3. შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი V: ვეფხისტყაოსნის საკითხები . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 477 გვ. თბილისი, გამომცემლობამეცნიერება, 1986.

4. შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IX : ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი; ტიპიკონის ქართული რედაქცია . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 378 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1986.

5. შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი I: ქართული კილოები მთაში. რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 494 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1984.

6. შანიძე აკაკი. ძველი ქართული ენის გრამატიკა. სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. 224 გვ. ერევანი: სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1983.

7. შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი II: ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. ტომის რედაქტორი: კ. დანელია. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 542 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1981.

8. შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი III: ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები . რედაქტორი: მზექალა შანიძე. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 656 გვ. თბილისი, 1980.

9. შანიძე აკაკი. სალიტერატურო ქართულის საჭირბოროტო საკითხები . რედაქტორი: ვ. პაიკიძე. 235 გვ. თბილისი, განათლება. 1979.

10. შანიძე აკაკი. ჭილ-ეტრატის იადგარი. რედაქტორი: ა. შანიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 300 გვ. თბილისი : მეცნიერება , 1977.

11. შანიძე აკაკი. პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები. Грузинские версии посланий Павла. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 522 გვ. თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1974.

12. შანიძე აკაკი. საიუბილეო. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები: 11. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 16 გვ. თბილისი, 1968.

13. შანიძე აკაკი. ორიონი. აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია. Орион. რედაქტორები: ი. იმნაიშვილი, ა.ურუშაძე. 447 გვ. ილ. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1967.

14. შანიძე აკაკი. ვეფხისტყაოსნის საკითხები. ტ I. Вопросы поэмы Витязь в тигровой шкуре. რედაქტორი: ზ.კიკნაძე. 294 გვ. : ილ. (შოთა რუსთაველი იერუსალიმური პორტრეტი). თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1966.

15. შანიძე აკაკი. ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები. ტ. 1. Вопросы структуры и истории Грузинского языка. რედაქტორი: ლ. კიკნაძე. 379 გვ. თბილისი. თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

16. შანიძე აკაკი. კათოლიკე ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები: X-XIV საუკუნეთა ხელნაწერების მიხედვით. Грузинские версии соборных посланий. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; გამოსცა ქეთევან ლორთქიფანიძემ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956.

17. შანიძე აკაკი. ვეფხის-ტყაოსნის სიმფონია. Симфония к поэме Ш. Руствели Витязь в тигровой шкуре. სსრ კავშირის უმაღლესი განათლების სამინისტრო. შედგენილი ა. შანიძის ხელმძღვანელობით. სტალინის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 428 გვ. თბილისი. თსუ გამ-ბა , 1956.

18. შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета. 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. დაბადებისაი, გამოსვლათაი. ტ.1. რედ.: ა. შანიძე. 112გვ. თბილისი : საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

19. შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета: 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. ლევიტელთაი. მსაჯულთაი რუთისი. იობისი. ესაიასი. ტომი I: ნაკვეთი 2. გამომცემელი და რედაქტორი: აკაკი შანიძე. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

20. შანიძე აკაკი. შრომები. Труды. XXXb - XXXIb: 1887 - 1947. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს პროფესორ აკაკი შანიძეს დაბადებიდან 60 წლისთავზე / პასუხისმგებელი რედაქტორი : ნ. კეცხოველი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 470 გვ. თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1947.

21. შანიძე აკაკი. ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ. ტომი 1 : ქრესტომათია. Altgeorgische Chrestomathie mit Glossar. Древнегрузинская хрестоматия с словарем. 112 გვ. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935.

შანიძე აკაკი. სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში. 210 გვ. ტფილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა. სტამბა "სახალხო საქმე", 1920 წ.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.

1. ჯავახიშვილი ივანე. წერილები. წინასიტყვაობა გიგა ზედანიასი. კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. თბილისი. 2010. 39 გვ.

2. ჯავახიშვილი ივანე. ენციკლოპედიური ლექსიკონი : რედაქტორი: რ. მეტრეველი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2002. 798 გვ.

3. ჯავახიშვილი ივანე. დემოგრაფიული პროცესები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი რუსეთ-საქართველო-სომხეთის ურთიერთობაში (XIX-XX სს). რედაქტორი: მარიამ ლორთქიფანიძე. შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთეს: ვახტანგ გურულმა, ავთანდილ არაბულმა და მერაბ ვაჩნაძემ. თბილისი. 1998. 44 გვ.

4. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი XI. რედაქტორები: გ. მელიქიშვილი, ზ.ალექსიძე, ი.ჟორდანია, გ.ტორაძე; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. მეცნიერება, 1998. 704 გვ.

5. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 4. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1996. 512 გვ.

6. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 10. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1992. 782 გვ.

7. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 7. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1984. 423 გვ.

8. ჯავახიშვილი ივანე. ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. რედაქტორი: მანანა კორძაია. თბილისი : ხელოვნება , 1990. 335 გვ.

9. ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიული რარიტეტები. თანაავტორი: პ. სურგულაძე , პროფ. ლისტი; რედაქტორი: აკაკი ბაქრაძე. თბილისი. 1989. 156 გვ.

10. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 2. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1983. 496 გვ.

11. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 3. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 527 გვ.

12. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 6. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 464 გვ.

13. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 1. რედაქტორი: ვალერიან გაბაშვილი. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1979. 463 გვ.

14. ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 8. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1977. 481 გვ.

15. ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ენისა და მწერლობის ისტორიის საკითხები. რედაქტორები: ილ. აბულაძე, ალ. ბარამიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი. თბილისი. 1956. 225 გვ.

16. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი მეხუთე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1953. 263 გვ. Ив. Джавахишвили. История Грузинского народа. Том 5. Изд-во Тбилисского государственного университета им. Сталина. 1953. 263 стр. (На грузинском языке).

17. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მესამე: XIII-XIV საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1949. 360 გვ.

18. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მეორე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 418 გვ.

19. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორი ა = История грузинского народа: წიგნი მეოთხე: XV-XV-XVI საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 372 გვ.

20. ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: წიგნი 1. ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII) სს . რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. მეორე-მესამე გამოცემა. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1945. 448 გვ.

21. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია . წიგნი მესამე : XIII-XIV სს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ისტორიის ინსტიტუტი. თბილისი : საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1941. 263 გვ.

22. ჯავახიშვილი ივანე. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახელ. ტფილისი : სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა , 1938. 16,[1] გვ.

23. ჯავახიშვილი ივანე. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის აკად. ნ. მარის სახელობის ინსტიტუტი. 1938. 18 გვ. Ив. Джавахишвили. Илья Чавчавадзе и история Грузии. Изд-во Грузинского филиала Академии наук СССР. Тбилиси. 1938 г., 18 стр. (На грузинском языке).

24. ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ერის ისტორიის შესავალი : Введение в историю Грузинского народа : ტ.2 ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა / ივანე ჯავახიშვილი ; სსრკ მეცნიერებათა აკადემია - საქართველოს ფილიალი.1937. 771 გვ.

25. ჯავახიშვილი ივანე. ბალნეოლოგიური და ინჰოლაციური მკურნალობა საქართველოში. ს.ს.ს.რ. ჯანსახკომის კურორტების მთავარი სამმართველოს მიხა ცხაკაის სახელობის კურორტოლოგიის და ფიზიოთერაპიის სამეცნიერო საგამოკვლევო ინსტიტუტი. ტფილისი: "ტექნიკა და შრომა", 1935. 39 გვ.

26. ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია = Экономическая история Грузии: წიგნი მეორე. სურათებით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ფედერაცია , 1935. 708 გვ.

27. ჯავახიშვილი ივანე. ძველი სომხური საისტორიო მწერლობა. წიგნი პირველი. ტექნიკური რედაქტორი: გ. იმედაშვილი. თბილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935. 216 გვ.

28. ჯავახიშვილი ივანე. სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX-XIII საუკუნეებში. IX-XIII საუკუნეებში. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1934. 57 გვ.

29. ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია : წიგნი პირველი. 21 სურათით და 1 რუკით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ქართული წიგნი , 1930. 428 გვ.

30. ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია: წიგნი პირველი . თბილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა, 1928. 220 გვ.

31. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია : წიგნი პირველი. გამომცემელი: სილ. თავართქილაძე. მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. ტფილისი : [გ.გ.] , 1928. 375 გვ.

32. ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: ქართული დამწერლობათა–მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია . წიგნი 3, ნაკვეთი 1 / წიგნი ეძღვნება პროფესორ გრიგოლ ფილიმონის ძეს წერეთელს ღრმა პატივისცემითა და სიყვარულით. ქართული და სომხური ანბანი. ტფილისი: ქართული წიგნი, 1926. 240 გვ.

33. ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფ. ივ. ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლის თავზე (1900-1925) მიძღვნილი კრებული. 1925. 231 გვ.

34. ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს საზღვრები ისტორიულად და თანამედროვე თვალსაზრისით განხილული. ტფილისი: სახელმწიფო სტამბა, 1919. 56 გვ.

35. ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია . წიგნი 1. ქუთაისი : ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სტამბა ქუთაისში, 1919. 218,[2] გვ.

36. ჯავახიშვილი ივანე. დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში. თბილისი: ქართული კლუბის გამოცემა, 1919. 182 გვ.

37. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი მეორე: უძველეს დროითგან I - XII ს. ქ.შ. ქუთაისი. 1918. 96 გვ.

38. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი პირველი: უძველეს დროითგან I - ს-მდე. ქ.შ. ქუთაისი. 1917. 184 გვ.

39. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი პირველი. თუმანიშვილის გამოცემა. 1908. 196 გვ.

40. ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს მეფე და მისი უფლების ისტორია: გადმობეჭდილი უცნობის ფურცლიდან. რედაქტორ-გამომცემელი: ბუბა კუდავა. ტფილისი. 1905. 92 გვ.

41. ჯავახიშვილი ივანე. მამულიშვილობა და მეცნიერება. ტფილისი. 1904. 52 გვ.

42. ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი მეოთხე. XV-XV-XVI საუკუნეები.

43. Джавахишвили И. Политическое и социальное движение в Грузии в XIX веке. Спб. 1904. 46 стр.

44. Джавахишвили И. О знаках препинания при издании древне-грузинских текстов.

მიმდინარეობს ატვირთვის პროცესი. eBoooks.tsu.ge.