აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-->

აბაშიძე ქეთევან . ძმრის მჟავა ეთილის ეთერის წარმოქმნის რეაქციის კინეტიკა. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ერეკლე . ვილიამ შტერნის პერსონალისტური ფსიქოლოგია1940 წ. თსუ-ს კატალოგი .

აბრამიძე შალვა . ანაბაპტისტების მმართველობა. დისერტაცია . თსუ-ს კატალოგი .

აბულაძე ვალ. საქონლის გატარების ძირითადი საკითხები სსრ კავშირში. თსუ-ს კატალოგი .

აბულაძე გიორგი. დისტანციური გლაციოლოგიური მონიტორინგი. თსუ-ს კატალოგი.

აბუთიძე აკაკი. აქტიური ტუბერკულოზის დეტერმინანტები. თსუ-ს კატალოგი.

ადამია შ. ნ. გერმანიის ნაციონალურ–სახელმწიფოებრივი გაერთიანება და ბისმარკი. თსუ-ს კატალოგი.

ადეიშვილი გ.გ. სტახანოვური მოძრაობის მნიშვნელობა კომუნიზმის განხორციელებაში. თსუ-ს კატალოგი.

ავალიანი სერგი. გიორგი წერეთლის ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა. თსუ-ს კატალოგი.

ავაზაშვილი ი.შ. კახეთი 1830-1870-იან წლებში და გლეხთა აჯანყება ქიზიყში. თსუ-ს კატალოგი.

ავალიშვილი ა . შ . "ვეფხისტყაოსნი"-ს სენსორული და მოტორული მასალის ფსიქოლოგიური ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი .

ალექსანდრია გ.ნ. წრფივი შეუღლების ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა და განსაკუთრებული სახის სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემა. თსუ-ს კატალოგი.

ამაშუკელი ე.ვ. არგონავტთა მითი ქართულ მწერლობაში. თსუ-ს კატალოგი.

ანელი ნ. ა. ფერადი სინათლის გავლენა თესლების გაღივებაზე და მცენარის შემდგომ განვითარებაზე. თსუ-ს კატალოგი .

ანდღულაძე ნ. გრამატიკული კლასების კატეგორია იბერიულ-კავკასიურ ენებში. თსუ-ს კატალოგი.

ართილაყვა ალექსანდრა. გლეხთა აჯანყება დუშეთის მაზრაში 1918 წ. თსუ-ს კატალოგი.

არჯევანიძე ე. ნ. ხალხური სიტყვიერების შესწავლის საკითხი საქართველოში XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. თსუ-ს კატალოგი.

ასათიანი დ. მეხსიერების პირველი ფაზის შესახებ.1939 წ. თსუ-ს კატალოგი .

ასათიანი გ.პ. სოციალისტური ჰუმანიზმის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ასათიანი გიორგი მიხეილის ძე. შემეცნების თეორიის ზოგიერთი საკითხები ვ.ი.ლენინს წიგნში "მატერიალიზმი და ემპირიოკრიტიციზმი". თსუ-ს კატალოგი.

აფაქიძე ა. მ. ბაკურციხის არქეოლოგიური ძეგლები. თსუ-ს კატალოგი.

აფროდინიძე გ. გ. ბოლშევიკების დამოკიდებულება სახელმწიფო სათათბიროსათვის რუსეთის პირველი რევოლუციის პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

აფრიდონიძე კ.გ. რევოლუციური კრიზისის მომწიფება საქართველოში ( 1901-1904წწ ). თსუ-ს კატალოგი.

ახალაია ი.გ. აღზრდის პირობების როლი და დედის გავლენა აბრეშუმის ჭიის ზრდა-განვითარებასა და პროდუქტიულობაზე. თსუ-ს კატალოგი.

ახობაძე მიხეილ. გლეხთა მოძრაობა საქართველოში საგლეხო რეფორმის წინ ( 1857-1864 ). თსუ-ს კატალოგი.

ახვლედიანი ვლადიმერ. ფრინგალების რეფლექსები თანამედროვე არაბულ დიალექტში. თსუ-ს კატალოგი.