აირჩიეთ ანბანი

G H K M O

აბაშიძე ქეთევან . ძმრის მჟავა ეთილის ეთერის წარმოქმნის რეაქციის კინეტიკა. თსუ-ს კატალოგი.

აბიათარი ივანე. პანკრეასის კიბოს პერინერვული ინვაზიის თავისებურებანი.

აბულაძე ვ. საქონლის გატარების ძირითადი საკითხები სსრ კავშირში.

აბაშია რევაზი. სიბილანტურ ფონემათასისტემა ქართველურ და დაღესტნურ ენებში.

აბდუშელიშვი ლილელა. ზეპირი საკომუნიკაციო უნარების განვითარება ზრდასრულებში უცხოური ენის სწავლების პროცესი.

აბრამიძე შალვა. ანა ბაბტისტების მმართველობა მიუნსტერნში 1534/35წ.

აბაშიძე ერეკლე.ვილიამ შტერნის პერსონალისტურ იფსიქოლოგია.

აბაშიძე ერეკლე . ვილიამ შტერნის პერსონალისტური ფსიქოლოგია1940 წ. თსუ-ს კატალოგი .

აბრამიძე შალვა . ანაბაპტისტების მმართველობა. დისერტაცია . თსუ-ს კატალოგი .

აბულაძე ვალ. საქონლის გატარების ძირითადი საკითხები სსრ კავშირში. თსუ-ს კატალოგი .

აბულაძე გიორგი. დისტანციური გლაციოლოგიური მონიტორინგი. თსუ-ს კატალოგი.

აბუთიძე აკაკი. აქტიური ტუბერკულოზის დეტერმინანტები. თსუ-ს კატალოგი.

ადამია შ. ნ. გერმანიის ნაციონალურ–სახელმწიფოებრივი გაერთიანება და ბისმარკი. თსუ-ს კატალოგი.

ადამია ინგა.საქართველო ბაირონის შემოქმედებაში.

ადეიშვილი გ.გ. სტახანოვური მოძრაობის მნიშვნელობა კომუნიზმის განხორციელებაში. თსუ-ს კატალოგი.

ავალიანი სერგი. გიორგი წერეთლის ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა. თსუ-ს კატალოგი.

ავაზაშვილი ი.შ. კახეთი 1830-1870-იან წლებში და გლეხთა აჯანყება ქიზიყში. თსუ-ს კატალოგი.

ავალიშვილი ა . შ . "ვეფხისტყაოსნი"-ს სენსორული და მოტორული მასალის ფსიქოლოგიური ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი .

აკობია ნესტანი. პრაგმატიკული კატეგორიების შედარება არამხატვრულ და მხატვრულ ტექსტებში.

ალექსანდრია გ.ნ. წრფივი შეუღლების ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა და განსაკუთრებული სახის სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემა. თსუ-ს კატალოგი.

ალფენიძე ონისე. უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის მენეჯმენტი და მისი სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში.

ამაშუკელი ე.ვ. არგონავტთა მითი ქართულ მწერლობაში. თსუ-ს კატალოგი.

ამაშუკელიმ ედეა. ძვლის მინერალური სიმკვრივის ცვლილებათა თავისებურებები ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს.

ანელი ნ. ა. ფერადი სინათლის გავლენა თესლების გაღივებაზე და მცენარის შემდგომ განვითარებაზე. თსუ-ს კატალოგი .

ანდღულაძე ნ. გრამატიკული კლასების კატეგორია იბერიულ-კავკასიურ ენებში. თსუ-ს კატალოგი.

ანთაძე კ.დ. 1792 წლის 10 აგვისტოს რევოლუცია საფრანგეთში. თსუ-ს კატალოგი.

ანთიძე ქ.ჯ. საქართველოს საბჭოთა სოცოალისტური რესპუბლიკის ქალთა მონაწილეობა საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომში 1941-1945 წწ. თსუ-ს კატალოგი.

ანელინ. ა. ფერადი სინათლის გავლენა თესლების გაღვივებაზე და მცენარის შემდგომ განვითარებაზე.

აპილი ალი რიზა. საქართველოს ბაზარზე უცხოური პროდუქციისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების კვლევა.

ართილაყვა ალექსანდრა. გლეხთა აჯანყება დუშეთის მაზრაში 1918 წ. თსუ-ს კატალოგი.

არჯევანიძე ე. ნ. ხალხური სიტყვიერების შესწავლის საკითხი საქართველოში XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. თსუ-ს კატალოგი.

არჩვაძე კ.გ. სუბიექტის და ობიექტის პრობლემა დიალექტიკურ მატერიალიზმში. თსუ-ს კატალოგი.

ასათიანი დ. მეხსიერების პირველი ფაზის შესახებ.1939 წ. თსუ-ს კატალოგი .

ასათიანი დ. მეხსიერების პირველი ფაზის შესახებ.

ასათიანი გ.პ. სოციალისტური ჰუმანიზმის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ასათიანი გიორგი მიხეილის ძე. შემეცნების თეორიის ზოგიერთი საკითხები ვ.ი.ლენინს წიგნში "მატერიალიზმი და ემპირიოკრიტიციზმი". თსუ-ს კატალოგი.

აფაქიძე ა. მ. ბაკურციხის არქეოლოგიური ძეგლები. თსუ-ს კატალოგი.

აფაქიძე ინოლა. სტუმარ-მასპინძლობის ეტიკეტი და მისი ვერბალური გამოხატულება ინგლისურსა და ქართულში.

აფროდინიძე გ. გ. ბოლშევიკების დამოკიდებულება სახელმწიფო სათათბიროსათვის რუსეთის პირველი რევოლუციის პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

აფრიდონიძე კ.გ. რევოლუციური კრიზისის მომწიფება საქართველოში ( 1901-1904წწ ). თსუ-ს კატალოგი.

ფთარაშვილი ქეთევან. კლასგარეშე კითხვა ზოგადი განათლების დაწყებიტ საფეხურზე (ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მაგალითზე). თსუ-ს კატალოგი.

აღლაძე ნათია. სოციალური კაპიტალი, როგორც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დეტერმინანტი. თსუ-ს კატალოგი.

ახალაია ი.გ. აღზრდის პირობების როლი და დედის გავლენა აბრეშუმის ჭიის ზრდა-განვითარებასა და პროდუქტიულობაზე. თსუ-ს კატალოგი.

ახობაძე მიხეილ. გლეხთა მოძრაობა საქართველოში საგლეხო რეფორმის წინ ( 1857-1864 ). თსუ-ს კატალოგი.

ახვლედიანი ვლადიმერ. ფრინგალების რეფლექსები თანამედროვე არაბულ დიალექტში. თსუ-ს კატალოგი.

ახვლედიანი მარიამ. სასმელი წყლის მინერალური შემადგენლობის როლი კარიესული დაავადების განვითარებაში. თსუ-ს კატალოგი.

აჭაიძე მზექალა. ირეალის გერმანულ ენაში და მისი სწავლების სტრატეგია უმაღლეს სკოლაში. თსუ-ს კატალოგი.

აჭაიძე მზექალა. ირეალის გერმანულ ენაში და მისი სწავლების სტრატეგია უმაღლეს სკოლაში. თსუ-ს კატალოგი.

აზმაიფარაშვილი ელზა. დუქტურული რეაქციის არსი და მექანიზმები ნაღვლის საერთო სადინარის გადაკვანძვიდან ადრეულ ვადებზე ვირთაგვებში.