აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-->

აბაშიძე ქეთევან . ძმრის მჟავა ეთილის ეთერის წარმოქმნის რეაქციის კინეტიკა. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ერეკლე . ვილიამ შტერნის პერსონალისტური ფსიქოლოგია1940 წ. თსუ-ს კატალოგი .

აბრამიძე შალვა . ანაბაპტისტების მმართველობა. დისერტაცია . თსუ-ს კატალოგი .

აბულაძე ვალ. საქონლის გატარების ძირითადი საკითხები სსრ კავშირში. თსუ-ს კატალოგი .

აბუთიძე აკაკი. აქტიური ტუბერკულოზის დეტერმინანტები. თსუ-ს კატალოგი.

ადამია შ. ნ. გერმანიის ნაციონალურ–სახელმწიფოებრივი გაერთიანება და ბისმარკი. თსუ-ს კატალოგი.

ავალიშვილი ა . შ . "ვეფხისტყაოსნი"-ს სენსორული და მოტორული მასალის ფსიქოლოგიური ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი .

ანელი ნ. ა. ფერადი სინათლის გავლენა თესლების გაღივებაზე და მცენარის შემდგომ განვითარებაზე. თსუ-ს კატალოგი .

ართილაყვა ალექსანდრა. გლეხთა აჯანყება დუშეთის მაზრაში 1918 წ. თსუ-ს კატალოგი.

არჯევანიძე ე. ნ. ხალხური სიტყვიერების შესწავლის საკითხი საქართველოში XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. თსუ-ს კატალოგი.

ასათიანი დ. მეხსიერების პირველი ფაზის შესახებ.1939 წ. თსუ-ს კატალოგი .

ასათიანი გიორგი მიხეილის ძე. შემეცნების თეორიის ზოგიერთი საკითხები ვ.ი.ლენინს წიგნში "მატერიალიზმი და ემპირიოკრიტიციზმი". თსუ-ს კატალოგი.

აფაქიძე ა. მ. ბაკურციხის არქეოლოგიური ძეგლები. თსუ-ს კატალოგი.