გლობალიზაციის გამოწვევები  ეკონომიკასა და ბიზნესში. CHALLENGES OF GLOBALIZATION IN ECONOMICS AND BUSINESS.  კონფერენცია ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. შრომების კრებული. საქართველო, თბილისი 26-27 ოქტომბერი, 2018.  546 გვ.  III International Scientific Conference.  The conference is dedicated to the 100th anniversary of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Tbilisi, Georgia  October 26-27, 2018. p. 546. 

 

გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. CHALLENGES OF GLOBALIZATION IN ECONOMICS AND BUSINESS. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენცია ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. შრომების კრებული. საქართველო, თბილისი. 2017. 682 გვ. II The 2nd International Scientific Conference. The conference is dedicated to the centennial of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Tbilisi, Georgia. 2017. p. 682.

 

გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. CHALLENGES OF GLOBALIZATION IN ECONOMICS AND BUSINESS. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.  შრომების კრებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საქართველო, თბილისი 2016. 652 გვ. The International Scientific Conference. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Economics and Business Faculty.Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Economics and Business Faculty. 2016. p. 652.