აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და შეღავათები

კითხულობს ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

უფლებები შეღავათები