აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

გრიგოლ ორბელიანი


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. ბედი ქართლისა
2. ფიქრი მტკვრის პირზეც
3. სული ობოლი
4. მერანი
5. რად ჰკვედრი კაცსა
6. ვპოვე ტაძარი შესაფარი
7. არ უკიჟინო
8. სულო ბოროტო
9. მისი სახელი კიცხვიტა
10. თამარ მეფის სახე
11. სადღეგრძელო
12. იარალის
13. ჰე, ივერიავ
14. მუზამბაზი