აირჩიეთ ანბანი

H

გრიგოლ ორბელიანი


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. ბედი ქართლისა
2. ფიქრი მტკვრის პირზეც
3. სული ობოლი
4. მერანი
5. რად ჰკვედრი კაცსა
6. ვპოვე ტაძარი შესაფარი
7. არ უკიჟინო
8. სულო ბოროტო
9. მისი სახელი კიცხვიტა
10. თამარ მეფის სახე
11. სადღეგრძელო
12. იარალის
13. ჰე, ივერიავ
14. მუზამბაზი

გრიგოლ ორბელიანი


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. ბედი ქართლისა
2. ფიქრი მტკვრის პირზეც
3. სული ობოლი
4. მერანი
5. რად ჰკვედრი კაცსა
6. ვპოვე ტაძარი შესაფარი
7. არ უკიჟინო
8. სულო ბოროტო
9. მისი სახელი კიცხვიტა
10. თამარ მეფის სახე
11. სადღეგრძელო
12. იარალის
13. ჰე, ივერიავ
14. მუზამბაზი

ოსური ხალხური დღესასწაულები

ოსური ხალხური დღესასწაულები

(ოსუ ენაზე). კითხულობს: მარინა ბეპიევა
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.