აირჩიეთ ანბანი

პაპავა ვლადიმერ. კაპიტალისა და შრომის წარმოებლურობა. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის მაკროეკონომიკა. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. სამრეწველო საწარმოს ორგანიზაცია, დაგეგმვა და მართვა. თსუ-ს კატალოგი. 

პაპავა ვლადიმერ. მაკროეკონომიკური რეგულირების მეთოდები და მოდელები. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. ბრიუსელის კონფერენციის გადაწყვეტილებათა ფარგლებში დონორთა ფინანსური დახმარების ასახვა საქართველოს 2008 და 2009 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტში. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. საგეგმო გაანგარიშებათა მათემატიკა. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. ცენტრალური კავკასია. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. საქართველოს არჩევანი: ევროკავშირი თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი. GFSIS. 2016. თსუ-ს კატალოგი

პაპავა ვლადიმერ. საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. საქართველო საბაზრო ეკონომიკის გზაზე. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. ცენტრალური ევრაზია. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. გადასახადები მოთხოვნა და მიწოდება. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. ცენტრალური კავკაზია. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ. (2011). არატრადიციული ეკონომიკსი. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 391 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

პაპავა ვლადიმერ.  თაფლაძის თ., და გეგეშიძის ა., მონაწილეობით. (2015). საქართველოს ეკონომიკა. რეფორმები და ფსევდორეფორმები. თბილისი: გამომცემლობა ინტელექტი. 241 გვ. თსუ-ს კატალოგი.