აირჩიეთ ანბანი1. Schanidze Akaki. Theil : Grammatik der altgeorgischen Sprache. Redaqtor: Mz. Schanidze. შანიძე აკაკი.  ძველი ქართული ენის გრამარიკა. ელემენტარული წიგნი ძველი ქართული ენის შესასწავლად (გერმანულ ენაზე). Staatsuniveristät Tbilissi.  197 S. Publisher: Tbilissi. Universität sverlag Tbilissi , 1982.