ჩანტლაძე ვასილ . გადასახადი და სიღარიბე; ჰენრი ჯორჯი და მისი თანამოაზრენი. თსუ-ს კატალოგი.

ჩანტლაძე ვასილ. ფინანსები რეფორმამდელ აღმოსავლეთ საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩადუნელი ნატო. ბიზნესის როლი მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციაში.

ჩაგუნავა ს.პ. საქართველოს ბოლშევიკების ბრძოლა პრაღის პარტიული კონფერენციის მოწვევისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჩაკვეტაძე ს.ს. ჰაზემანის სასაზღვრო ამოცანა რამდენიმე უცნობი ფუნქციისათვის და სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემები. თსუ-ს კატალოგი.

ჩაკუნაშვილი ნინო. სასწაული შუასაუკუნეების ქართულ სასულიერო და საერო ლიტერატურაში

ჩარექიშვილი მ. ს. საქართველოს აბრეშუმის მრეწველობის პროდუქცია და მისი კეთილხარისხოვნების საკითხი. თსუ-ს კატალოგი.

ჩართოლანი შ. ქართველი ხალხის მატერიალური კულტურის ისტორიიდან. თსუ-ს კატალოგი.

ჩაჩანიძე გ . "ალექსანდრე მაკედონელის კავკასია–იბერიაში ლაშქრობის" საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჩაჩაშვილი გ. ხალხური ფეიქრობა საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩაჩავა სოფიო. მოთხოვნების და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია კერძო სამართალში.

ჩახვაშვილი ნიკ. კახეთის აჯანყება 1812 წ. თსუ-ს კატალოგი.

ჩალაფეიქრიშვილი ვახტანგ. მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე.

ჩეჩელაშვილი ანა. ფინანსური მდგომარეობისა და მდგრადობის გაუმჯობესების გზები ლუდის და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებაში.

ჩიხლაძე ნინო. ადამიანური რესურსების განვითარებისა და განათლებისპოლიტიკის თავისებურებები ჯანდაცვაში(საქართველოს მაგალითი).

ჩილოღლუ ილიას. საერთაშორისო რეგიონული ინტეგრაციის უპირატესობები თურქული და ქართული კომპანიებისთვის.

ჩიტაია გ. პ. მატერიისა და მოძრაობის ფიზიკური სახეები და მათი ასახვა ფიზიკურ თეორიებში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩიტაძე ხათუნა. ლატენტური მასტოიდიტის მკურნალობის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჩიქავა ლ.ლ. მანქანა-ტრაქტორთა სადგურები და მათი როლი კოლმეურნეობათა განვითარება-გამტკიცებაში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩიქოვანი მიხეილ. დანართი: სიუჟეტის აღწერა,შენიშვნები და საძიებლები. თსუ-ს კატალოგი.

ჩიქოვანი მიხეილ. ქართული ხალხური ზღაპრები. თსუ-ს კატალოგი.

ჩივაძე შოთა. ქალთა ისტორიულ-მხატვრული პერსონაჟები ქართულ ჰაგიოგრაფიაში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩოკორაია თამარი. ისტორიული დისკუსი ჯემალ ქარჩხაძის ნარატივში.

ჩომახიძე მაია. პიროვნების გაუცხოების პრობლემა აირის მერდოკის შემოქმედებაში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩოჩიევი ვ.გ. ირან-ოსმალეთის 1639 წლის საზავო ხელშეკრულება და საქართველო. თსუ-ს კატალოგი.

ჩუბინიძე დიმიტრი. ქართული ანდაზები და ადაპტაციური ქცევის კულტურული მოდელები. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხარტიშვილი ს.დ. რევოლუციური მოძრაობა საქართველოში პირველი მსოფლიო იმპერიალისტური ომის პერიოდში 1914-1917 წწ. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხარტიშვილი შ.ნ განწყობის ფსიქოლოგიის თეორიული საფუძვლები.

ჩხიკვიშვილი დ.ი. მარქსიზმ-ლენინიზმი კულტურის ეროვნული ფორმის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხატარაშვილი სოფიო. უკრაინელი "სამოციანები" და საქართველო.

ჩხარტიშვილი შ. განწყობის ფსიქოლოგიის თეორიული საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხეიძე ა. კრილოვი ქართულ ლიტერატურაში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხეიძე ოთარ. შრომისა და კაპიტალის ურთიერთობის საკითხი ჩარლზ დიკენსის შემოქმედებაში. დისერტაცია: მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად. თსუ-ს კატალოგი .

ჩხეიძე ოთარ. შრომისა და კაპიტალის ურთიერთობის საკითხი ჩარლზ დიკენსის შემოქმედებაში . თსუ-ს კატალოგი.

ჩხეიძე არჩილ. ირლანდიელი ხალხის მიწისა და დამოუკიდებლობისათვის XIX საუკუნის 70-80 იან წლებში. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხეტია მ.ა. ქართა განაწილების კანონზომიერების საკითხისათვის თბილისის ანემოგრაფიული მონაცემების მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხეტია მ.ა. ქართა განაწილების კანონზომიერების საკითხისათვის თბილისის ანემოგრაფიული მონაცემების მიხედვით (დანართი). თსუ-ს კატალოგი.

ჩხენკელი მიხეილ. ლინგვისტურ–ფილოლოგიური კვლევა 900-იან წლებში და ნ.ი. მარრი. თსუ-ს კატალოგი.

ჩხენკელი სოფიო. ინტრაკრანიალური სიმსივნეების ეპიდემიოლოგია კლინიკური და მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა. თსუ-ს კატალოგი.