ჯანაშვილი არჩ . კავკასიის თეთრყელა კვერნა: ბიოლოგიური მიმოხილვა . თსუ-ს კატალოგი.

ჯანაშია ნ. ზემო წალკის თურქული მეტყველების თავისებურებანი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯანაშია ს. საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზაციის გზაზე.

ჯანელიძე თ . ი . საქართველოს მიოცენური ფორამიწიფერები . თსუ-ს კატალოგი.

ჯანყარაშვილი ნატალია. სწორი ნაწლავის ადგილობრივად გავრცელებული კიბოს ნეოადიუვანტური მკურნალობის მეთოდების შემუშავება. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ალ. საქართველოს ძველი ქრისტიანული ხანის საკულტო მემორიალური ძეგლები : დისერტაცია / ალ.ჯავახიშვილი; აკად.ს.ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი.თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ალ. საქართველოს ძველი ქისტიანული ხანის საკულტო მემორიალური ძეგლები : ალბომი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახაძე დიმიტრი. ელექტრონული სერვისების როლი ბიზნეს განვიტარებაში. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახაძე ირინა. ქართული აგიოგრაფიული ნაწარმოებების სიუჟეტურ-კომპოზიციური მიმართება ნათარგმნ აგიოგრაფიასთან.

ჯამაგიძე ლელა. ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პროცესში.

ჯანელიძე პ . მასწავლებლის ავტორიტეტი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯანელიძე თ . ი . საქართველოს მიოცენური ფორამიწიფერები .   თსუ-ს კატალოგი .

ჯანაშვილი არჩილ. კავკასიის თეთრყელა კვერნა. ბიოლოგიური მიმოხილვა.

ჯაყელი კახაბერი. უნივერსალური ბირჟების ფორმირებისა და ფუნქციონირების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაოშვილი ვახტანგ. ვინერისა და პუასონის ფუნქციონალების სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენა.

ჯახუტაშვილი ნათელა. მონოციტ-ენდოთელური უჯრედული ურთიერთქმედების ინჰიბიცია ათეროსკლეროზის ადრეულ სტადიებში.

ჯაყელი ირაკლი. ჯანდაცვის მენეჯმენტის სრულყოფის მექანიზმები,პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების მომსახურების მაგალითზე.

ჯაფარიძე მარიკა. ვაგინური ჰისტერექტომია, ოპტიმალური ქირურგიული მეთოდი მორბიდული სიმსუქნით დაავადებული პაციენტებისთვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაფარიძე ს.ა. მემკვიდრეობა კანონით საბჭოთა სამოქალაქო სამართალში. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაფარიძე პაატა. სადეყ ჰედაიათის მხატვრული პროზის მოდერნისტული ასპექტები.

ჯაჯანიძე პოლიკარპე. ზმნათა პირველი სერიის ფორმათა წარმოება ახალი აღთქმის წიგნების ერთი ძველი ხელნაწერის მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

ჯეირანაშვილი ევგენი. უდური ერგატივის სტრუქტურა და ფუნქცია.

ჯვარშეიშვილი ა . წარმოებული რიცხვები და ინტეგრალი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიშკარიანი პლატონ ივლიანეს ძე. აგრარული გარდაქმნების საკითხისათვის თანამედროვე ბულგარეთში. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიბლაძე გიორგი . პრობლემა ბუნებისა და ხელოვნების მშვენიერებისა. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიბლაძე ნათია. საქართველოს ექსპორტის დივერსიფიკაციის პერსპექტივები საფინანსო ინსტიტუტები8ს ხელშეწყობით. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიბლაძე გიორგი. ხელოვნება და სინამდვილე. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიბლაძე ვ . ე . საქართველოს მცენარეულ ზოგიერთ საკვებ ნედლეულში იოდის ბუნებრივი შემცველობის შესწავლისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიბლაძე თ . ლისის ტბის ალგოფლორის შესწავლისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიბლაძე ი . ე . მდ. მტკვრის ხეობის გეომორფოლოგია მცხეთასა და სოღანლუღს შორის. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიბუტი გიორგი აფრასიონის ძე. მსჯელობის თეორიისა და კლასიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიქია სერგი. გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯიქია ვ . მ . გეოიდის ფიგურის განსაზღვრა კავკასიისათვის გრავიმეტრიული მონაცემებით. თსუ-ს კატალოგი.

ჯობავა რუსუდან. მემუარულ-ისტორიული ტექსტის სემიოლინგვისტური და ფსიქოანალიტიკური ასპექტები.

ჯოხაძე ხათუნა. სახელმწიფო ქონების განსახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგობრივი ხასიათი საქართველოში.

ჯოხაძე დავით. ცილის ცვალებადობა ლობიოს ვეგეტატიურ ჰიბრიდებში. თსუ-ს კატალოგი.

ჯოჯუა ნინო. რიტორიკული განზომილებების კოგნიტური და პრაგმა-ლინგვისტური მახასიათებლები ბრიტანულ და ქართულ სატელევიზიო რეკლამის დისკურსში.

ჯოხაძე გიული. ბიოდეგრადირებადი ფუნქციონალური პოლიეთერამიდები ამინომჟავების, ალიფატური დიკარბომჟავებისა და დიოლების საფუძველზე. თსუ-ს კატალოგი.

ჯოლოხავა გრამიტონ. არსების და მოვლენის კატეგორიები. თსუ-ს კატალოგი.

ჯუღელი ო. შემეცნებაში აღქმის როლის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჯღანჯღავა ქრისტინა. უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების ზეგავლენა რეციპიენტი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე (საქართველოს მაგალითზე).

ჯოჯუა თეიმურაზ. XII საუკუნის ქართული ხელნაწერი კრებული (ven.4)და მისი ანდერძ-მინაწერები(ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა).