რადიანი შალვავასილ ბარნოვი და ისტორიული რომანის პრობლემა.თსუ-ს კატალოგი.

რაზმაძე  მ.ნ. საბჭოთა სოციალისტური მართლმსაჯულება. თსუ-სკატალოგი.

რამიშვილი დარეჯან. ბავშვის აღქმის თავისებურება დაწყებითი სკოლის საფეხურზეთსუ-ს კატალოგი.

რამიშვილი რ. მასალები ქართლის სამეფოს ისტორიისათვის ძვ. წ. პირველი ათასწლეულის მეორე ნახევარში (კამარახევის სამაროვანი).

რაზმაძე დარეჯან. კონცეპტის ,,დიდება‘‘ ჩამოყალიბება, ევოლუცია და ვერბალიზაცია რუსულსა და ბრიტანულ ლინგვოკულტურებში.

რევიშვილი შოთა. დრამატურგიის პრინციპები ლესინგის ესთეტიკაში. დისერტაცია : მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის პოსაპოვებლად, სატლინისსახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1948. თსუ-ს კატალოგი.

რევიშვილი შოთა. დრამატურგიის პრინციპები ლესინგის ესთეტიკაში. თსუ-ს კატალოგი.

რეხვიაშვილი ვ.ვ. საქართველოს კომუნისტური პარტია პირველი ხუთწლიანი გეგმის განხორციელებისათვის ბრძოლაში, მრეწველობის დარგში. თსუ-ს კატალოგი.

რეხვიაშვილი ანა. სისხლის წნევის ცირკადული პროფილის გავლენა ჰიპერტენზიულ პაციენტთა მიკრო და მაკრო ცირკულაციაზე.

რობაქიძე მაია. The Significance of Phenomenal and Retional factors in Set Fixation.

როგავა დავით. ნახევრადდისკრეტული სხვაობიანი და ვარიაციულ-სხვაობიანი სქემები სფერული გარსის ი. ვეკუას განტოლებებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

როდონაია ს.ე. დონის კაზაკობის ბრძოლა თურქ-თათართა აგრესიის წინააღმდეგ VXII საუკუნის პირველ ნახევარში და მისი ურთიერთობა ქართველებთან. თსუ-ს კატალოგი.

რუსია გ.ი. სოლომონ დოდაშვილის ლოგიკა. თსუ-ს კატალოგი.