ჭაია თ. ი. ზედნადები ხარჯები აბრეშუმის მრეწველობაში . თსუ-ს კატალოგი.

ჭანია ვალერიან. ლენინი და სტალინი საბჭოების შესახებ რუსეთის პირველი რევოლუციის პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

ჭანუყვაძე გ.დ. სოციალისტური დაგროვების არსი და მნიშვნელობა. თსუ-ს კატალოგი.

ჭანუყვაძე დიანა. კორელაციები ჰიპერანდროგენიზმის კლინიკურ და ჰორმონალურ მახასიათებლებს შორის.

ჭანტურია გვანცა. რომანული ფილოლოგია(ფრანგული ენა).

ჭარაია ვახტანგ. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის (საქართველოს მაგალითზე).

ჭავჭანიძე ნ.მ. საქართველოს სამომხმარებლო კოოპერაციის განვითარება1921- 1962 წწ. თსუ-ს კატალოგი.

ჭავჭავაძე თ.ა. ტატპურუშა ინდურ-ირანულ ენებში. თსუ-ს კატალოგი.

ჭაჭუა შ.ი. გლეხობის საკითხი ი.სტალინის ადრინდელ შრომებში. თსუ-ს კატალოგი.

ჭეიშვილი ნიკ. რუსეთის ცარიზმის პოლიტიკა იმერეთის სამეფოს შემოერთებისას და სოლომონ II . თსუ-ს კატალოგი.

ჭედია ბექა. მასმედიის როლი ტრანსფორმირებად პოლიტიკურ სისტემაში.

ჭედია სოფიო. თავის ტვინის მენინგიომების კომპლექსური რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა.

ჭეიშვილი ნიკოლოზი. რუსეთის ცარიზმის პოლიტიკა იმერეტის შემოერთებისას და სოლომონ II.

ჭეიშვილი ალ. მხატვრული სახის დინამიკა ვაჟა-ფშაველას პოემებში.

ჭელიძე გ. ფ. გურიის ქვედა და შუა პლიოცენის ფაუნა . თსუ-ს კატალოგ ი.

ჭელიძე მ. შემეცნებაში ემპირიული და რაციონალური მომენტების საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჭეჭელაშვილი ზურაბი. მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება.

ჭინჭარაული თინათინი. განმეორებითი პრაიმინგის კოგნიტური და ნეიროფსიქოლოგიური ანალიზი.

ჭილაძე დავით. პოლარიზებული გადამუხტვის რეაქციის dp-(pp)n შესწავლა ANKE-COSY სპექტრომეტრზე.

ჭიაბერაშვილი ეკა. მასალები კომბოსტოს მავნე ენტომოფაუნისა და თალგამის თეთრულის (Pieris rapae L.) შესწავლისათვის საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ჭილაია ანდრო. აკაკი წერეთლის შემოქმედების ჟანრები და თემატიკა. თსუ-ს კატალოგი.

ჭილაია სერგო. შიო არაგვისპირელი. თსუ-ს კატალოგი. თსუ-ს კატალოგი.

ჭილაშვილი ნატა. თემატური ეპითეტი როგორც რეტროსპექტული მოდალობის ინდექსი ავტოპორტრეტში. თსუ-ს კატალოგი.

ჭკუასელი ი.გ. გამოჩენილი ქართველი პედაგოგი ლუარსაბ გერსამიძის-ძე ბოცვაძე. თსუ-ს კატალოგი.

ჭუმბურიძე ზურაბ. სვანური ენის ლენტეხური კილოს ფონეტიკური თავისებურებანი. თსუ-ს კატალოგი.

ჭყონია თორნიკე. რომანიული ელემენტები უძველეს ქართულ ლიტერატურაში /სასულიერო და საერო მწერლობათა ურთიერთობის საკითხისათვის/ თსუ-ს კატალოგი.