ცაგარელი ა. ლ. დასავლეთ საქართველოს ცარცული ინოცერამები. თსუ-ს კატალოგი.

ცაგარელი ლევანი. არნო შმიტის გვიანდელი პროზა როგორც მეტაფიქცია.

ცაგარელი კ.კ. წყალბადი ზეჟანგის დაშლის კინეტიკა ტუტე არეში. თსუ-ს კატალოგი.

ცარციძე მურმან. შრომის ბაზრის ფორმირება და სამუშაო ძალის კვლავწარმოება საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ცერცვაძე მაია. XIX საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოს საზოგადოებრივი გარემო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეპისტოლური მემკვიდრეობის მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

ცერცვაძე ილ. ხუნძური ენის ანწუხური დიალექტის ფონეტიკური და მორფოლოგიური თავისებურებანი . თსუ-ს კატალოგი .

ცერცვაძე გიორგი. საერთაშორისო საარბიტრაჟო განხილვის წინაპირობები.

ცისკარიძე ვ. ნოველის საკითხისათვის XIX საუკუნის 80-90–ნი წლების ქართულ ლიტერატურაში. თსუ-ს კატალოგი.

ცისკარიშვილი დ.ა. ლენინის ორდენოსან წინანდლის საბჭოთა მეურნეობის ეკონომიკის ძირითადი საკითხები. თსუ-ს კატალოგი.

ციმინტია ა. ცნობიერების ბუნების მარქისტუ-ლენინური გაგებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ციციშვილი გ. ი. თბილისის გოგირდის წყლების ბუნება . თსუ-ს კატალოგი.

ცირგაია ხატია. Adam, Eve et le péché originel dans la littérature occidentale de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. თსუ-ს კატალოგი.

ცინცქილაძე ინგა. დემოკრატიული ინტიტუტების განვითარების საკითხი საქართველოში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ჭრილში. თსუ-ს კატალოგი.

ციხისთავი ვ.გ. წირთა ბრტყელი ბადეების პროექციული დეფორმაციების შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ციხიშვილი ნინო. მეორე სერიის მწკრივთა წარმოება საშუალ ქართულში.

ციცქიშვილი ლინდა. ვაჟა-ფშაველას ლირიკის თემატიკა და სტრუქტურა.

ციცქიშვილი ლამარა. მაგნიტურ-რეზონანსული ქოლანგიოპანკრეატოგრაფიის როლი სანაღვლე გზების დაავადებათა დიაგნოსტიკაში.

ცქვიტარია პ.ქ. ბათუმის მუშათა მოძრაობა 1901-1093 წ.წ. თსუ-ს კატალოგი.

ცქიფურიძე ლ. ჩონჩხის კუნთის ქრონაქსიის მრავალსახეობა და მისი წარმოშობის მიზეზები. თსუ-ს კატალოგი.

ცხადაია ე.თ. ინულინისა და სხვა ნახშირყწლების დინამიკა სხვადასხვა ადგილზე აღზრდილ ინულინით მდიდარ ზოგიერთ მცენარეში. თსუ-ს კატალოგი.

ცხაკაია გ. გ. სკპტიციზმისა და აგნოსტიციზმის კრიტიკა ლენინისა და სტალინის მიერ. თსუ-ს კატალოგი.

ცხაკაია გ.გ. ვ.ი. ლენინის მიერ მახიზმის კრიტიკის ზოგიერთი საკითხი. თსუ-ს კატალოგი.

ცხაკაია დ. გ. მათემატიკა საქართველოში XIX საუკუნემდე. თსუ-ს კატალოგი.

ცხაკაია ნ. ბოლშევიკური სტრატეგიის და ტაქტიკის დიალექტიკის საკითხისათვის.

ცხაკაია ნ. ბოლშევიკური სტრატეგიის და ტაქტიკის დიალექტიკის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ცხადაძე ა. იმერული დიალექტის მარგვული მეტყველება. თსუ-ს კატალოგი.

ცხადაია ტ. ორმაგი მწკრივების შეჯამებადობა ნორლუდის მეთოდით. თსუ-ს კატალოგი.