შარაშენიძე ი.ვ. მარქსიზმ–ლენინიზმი საზოგადოებრივი მოვლენებისადმი კონკრეტულ–ისტორიული მიდგომის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

შარაშენიძე მარინე. მუჰამედ ალის გამგებლობა სირია-პალესტინაში. თსუ-ს კატალოგი.

შარაშიძე ნინო. მარცხენა პარკუჭის ფიზიკური დატვირთვით ინდუცირებული რემოდელირების ასპექტები.

შარია ელეონორა. Грамматическая структура номинативно-информационных текстов в английском и русском языках.

შათირიშვილი შ.ი. ფონოლოგიის ზოგიერთი საკითხი. თსუ-ს კატალოგი.

შავდია დავით პლატონის ძე. ვ.ი.ლენინის და ი.ბ.სტალინის ბრძოლა მარქსისტული პარტიის აგრარული პროგრამისათვის რუსეთის პირველი რევოლუციის წინა პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

შავშიშვილი ტარას. თანამადროვე ტექნოლოგიები უცხოური ენის კურიკულუმში (პედაგოგიკური,ზოგადდიდაქტიკური და პოლიტიკური ასპექტები).

შავრეშიანი ნატო. ეკომიგრანტ სვანთა მეტყველების სინტაქსური თავისებურებანი.

შანავა ინა. ადაპტაციისა და შეჭიდულობის ფაქტორების როლი ცოლ-ქმრულ კონფლიქტებში. თსუ-ს კატალოგი.

შანიძე მზექალა. ფრანგული ბგერების საკითხისათვის ძველ ებრაულ ენაში. თსუ-ს კატალოგი.

შანშიაშვილი ანა. ნიკო ფიროსმანაშვილის შემოქმედება და ქართული სახვითი ხელოვნების ტრადიციები.

შაიშმელაშვილი ლალი. საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. თსუ-ს კატალოგი.

შეროზია ა. მარქსისტული ფილოსოფიური მატერიალიზმის საკითხები. თსუ-ს კატალოგი.

შერმადინი ზურაბ. მაგნიტური ნივთიერებებში ბირთვული სპინური ექოს ფორმირების მექანიზმის კვლევა ბმრ სპექტროსკოპიის იმპულსური მეთოდებით

შელეგია ი. ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები სსრ კავშირში და "თვითმართველობა" ბურჟუაზიულ ქვეყნებში.თსუ-ს კატალოგი.

შენგელია ნ. დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი წესწყობილება XVII-XVIII საუკუნეებში. თსუ-ს კატალოგი.

შენგელია ნ.ნ. ოსმალური გადასახადები და საგადასახადო სისტემა "გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის "მიხედვთ. თსუ-ს კატალოგი.

შენგელია ეთერ. სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკა მეგრულ-ლაზურში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი).

შენგელია ზ.აქართველოს სამკურნალო მცენარეები. თსუ-ს კატალოგი.

შელია კ.ი. გ.კ. ორჯონიკიძე საქართველოს ბოლშევიკების ხელმძღვანელი 1921-1926 წ. თსუ-ს კატალოგი.

შევარდნაძე ხატია. XIX საუკუნის ქართულ მწერლობასთან ტიციან ტაბიძის შემოქმედებითი მიმართებისათვის.

შველიძე ზაქარია. ხალხოსნური მოძრაობა საქართველოში მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში. თსუ-ს კატალოგი.

შილაკაძე ივ. ი. სომხური ენის პაშშენური კილო /ძირითადი თავისებურებანი/.

შოშიაშვილი ნ. "რკონის დაწერილი" როგორც ისტორიული წყარო. თსუ-ს კატალოგი.