ყანჩაველი ლევან. ბატატის იავანუსი შავი სიდამპლე საკითხი საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ყავლაშვილი ლია. ფრანგული ენის ბელგიური ვერსიის ჩამოყალიბების ევოლუციური პერსპექტივები და ტენდენციები(სტანდარტულ ფრანგულთან შეპირისპირების).

ყაჭიური ი. ს. ვ.ი.ლენინისა და ი.ბ.სტალინის მიერ ბრძოლა ოპორტუნიზმის წინააღმდეგ ახალი ტიპის პარტიის შექმნისათვის ძველი "ისკრის" პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

ყიფიანი შ. ი. შაორის ამოქვაბულის გეომოფოლოგიისათვის . თსუ-ს კატალოგი.

ყიფიანი სოფიო. ეპისტემური მოდელობის ფუნქციურ-სემანტიკური ველი ინგლისურსა და ქართულში.

ყორანაშვილი სალომე. პოლიტიკური ურთიერთობები საქართველოს,ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის 1991-1997 წლებში.

ყოლბაია მაია. სიტყვის როლი აზროვნების პროცესში. თსუ-ს კატალოგი.

ყრუაშვილი ირაკლი. წყლისმიერ ეროზიული პროცესების პროგნოზირება მთისა და მთისწინა წყალშემკრებებზე. თსუ-ს კატალოგი.

ყუბანეიშვილი სოლ. ნარკვევები მეექვსე საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან : ევსტათი მცხეთელი. თსუ-ს კატალოგი.