ფანჩვიძე ვლ . უდური ენის გრამატიკული ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი.

ფანჩულიძე ლაშა. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა საბაჟო წესის დარღვევისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ფარადაშვილი მ . ს . მსხვილი რქოსანი ცხოველის (Bos taurus) ურახუსის ეპითელიუმის ჰისტოგენეზი და ცვლილებები ემბრიონალურ პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი

ფარცხალაძე თამარ. pH-ის გავლენა დნმ-ის სტრუქტურულ ლაბილობაძე და მისი როლი ცილის მიერ დნმ-ის უბნების ამოცნობაში.

ფირალიშვილი ოთარ . ბობნევის ეკლესიის მოხატულობა (ალბომი) . თსუ-ს კატალოგი.

ფირალიშვილი ოთარ . ბობნევის ეკლესიის მოხატულობა. თსუ-ს კატალოგი .

ფიცხელაური ნატო. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში.

ფირცხალავა ეკატერინე. CHARACTERISTIC FEATURES OF MUTUAL PERCEPTION OF FAMILY MEMBERS.

ფიფია ნესტანი. ოთარ ჩხეიძის მხატვრულ-დოკუმენტური პროზა(XX საუკუნის 90-იანი წლები).

ფიფია ნათია. ელინური ექსპერიმენტი დასავლეთ საქართველოში - ბერძნული ახალშენები (გენეზისი, ისტორია).

ფოჩხუა ბიძინა . ფოსლერის საენათმეცნიერო კონცეფცია: ფოსლერის ესთეტიზმი. თსუ-ს კატალოგი.

ფოჩხუა იოსებ. სფერულ ფუნქციათა სისტემის მიმართ ფურიეს გადაინფეცირებული მწკრივების შეჯამებადობა და სფეროზე ვალე-პუსენის ინტეგრალის თვისებები. თსუ-ს კატალოგი.

ფრანგიშვილი ალექსანდრე . მეხსიერების ფსიქოლოგიისათვის:(მოგონებაში დარწმუნებულობის საფუძვლების პრობლემა თანამედროვე ფსიქოლოგიაში). თსუ-ს კატალოგი.

ფრანგიშვილი ა. მოგონებაში დარწმუნებულობის საფუძვლების პრობლემა თანამედროვე ფსიქოლოგიაში.

ფუთურიძე გ.ვ. კოჩი ბეი გორიჯელის "რისალე". თსუ-ს კატალოგი.

ფურცელაძე გ . ა . საგლეხო რეფორმა დასავლეთ საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ფურცელაძე ვალერია. ალეგორია კოგნიტიური და კომუნიკაციური თვალსაზრისით. თსუ-ს კატალოგი.

ფურცელაძე ვ.ვ. სახელადი შემასმენელი თანამედროვე გერმანულ ენაში და მისი ეკვივალენტები ქართულში. თსუ-ს კატალოგი.

ფურცხვანიძე ბორის. 1864 წლის სასამართლო რეფორმა რუსეთში. თსუ-ს კატალოგი.