ტაბაღუა ი.მ. რუსეთ–საფრანგეთის კავშირი / 1891-1893 წ.წ/თსუ-ს კატალოგი.

ტაბატაძე ვასილ. დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდის გამოყენება შებრუნებული ამოცანებისა და ფოტონური კრისტალების კომპიუტერული მოდელებისთვის.

ტაბუცაძე სოლომონ. ავტორის პრობლემა xx საუკუნის ლიტერატურულ-თეორიულ კონცეფციებში. თსუ-ს კატალოგი.

ტოკლიკიშვილი ზაზა. დინამიური ქაოსის რეალიზაცია ზოგიერთ მაგნიტურ და ოპტიკურ სისტემაში.

ტატიშვილი ნიკო. ფრანგულ–ქართული ლიტერატურის ურთიერთობა და დავით ერისთავის "სამშობლო" თსუ-ს კატალოგი.

ტატიშვილი ოთ.დ. ვაჭრობისა და მრეწველობის განვითარება ბათუმში 1878-1920 წ.წ. თსუ-ს კატალოგი.