პარკაძე ვ.დდავით ბატონიშვილი, როგორ ფიზიკოსი: მისი " შემოკლებული ფიზიკის " მიხედვითთსუ-ს კატალოგი.

პაპუაშვილი თენგიზ. ჭარ-ბელაქანი/კაკ-ენისელი/ XIX საუკუნის პირველ მესამედში. თსუ-ს კატალოგი.

პიპინაშვილი დავითი. სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტები და რეგიონული სტაბილურობის პრობლემები.

პიპინაშვილი დიანა. Implicit Aspects of Social Influence and the Individual.

პავლიაშვილი ვ.ს. შრომის ორგანიზაცია და ანაზღაურება კომეურნეობაში. თსუ-ს კატალოგი.

პაატაშვილი ეკა. რუტინულ იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება საქართველოში: ინსტიტუციური ინტერვენციები და რეგულირება. თსუ-ს კატალოგი.

პაჭკორია ილია. ჰამლეტის ასოციაციური აღქმა მოდერნიზმსა და პოსტმოდერნიზმში. თსუ-ს კატალოგი.

პაჭკორია გრიგოლ ბაგრატის ძე. 1905 წლის დეკემბრის შეიარაღებული აჯანება საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

პეტრიაშვილი ალ.ლ. კოლხიდის რამის ფიზიკო–მექანიკური თვისებები. თსუ-სკატალოგი. 

პიტიურიშვილი თეა. ისლამი და ნაციონალიზმი ირანში(XX საუკუნის 60-80-იან წლებში).

პრიშვინი მიხეილ. სუსტი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედების შესწავლა ადამიანის რეალისტურ მოდელზე.