ნათაძე რევაზ. ცნების შემუშავების გენეზისათვის ( ცნების განვითარება სასკოლო პერიოდში ) ნაწილი I-II. თსუ-ს კატალოგი.

ნათაძე რევაზ. ცნების შემუშავების გენეზისათვის ნაწილი III. თსუ-ს კატალოგი.

ნათაძე რავაზ. ცნების შემუშავების გენეზისათვის ნაწილი IV. თსუ-ს კატალოგი.

ნათაძე ვ.გ. ტურგენევი ქართულ ლიტერატურაში. თსუ-ს კატალოგი.

ნაკაშიძე მალხაზი. ხელისუფლების განშტოებებთან პრეზიდენტის ურთიერთობათა თავისებურებანი მმართველობის ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემებში.

ნასარიძე ს.ვ. ბოლშევიკების გაფორმება დამოუკიდებელ მარქსისტულ პარტიად. თსუ-ს კატალოგი.

ნატროშვილი ილია ალექსის-ძე. საბჭოთა საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი წყობილების საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

ნადირაშვილი შ.ა. აზროვნების და მეტყველების ერთიანობის ფსიქოლოგიური ბუნების შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ნადარაია ო.ა. შრომის ანაზღაურება ჩაის კოლმეურნეობაში. თსუ-ს კატალოგი.

ნანიტაშვილი ბ.გ. სოციალიზმიდან კომუნიზმზეგადასვლის ძირითადი წინასწარი პირობების მომზადების შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ნახუცრიშვილი გრ.ლ. ბაჰუვრიჰი ინდურ-ირანულ ენებში. თსუ-ს კატალოგი.

ნაჭყეპია მაია. სიმბოლური ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და ქვეტექსტური სიუჟეტი მოდერნისტულ მხატვრულ ნარატივში. თსუ-ს კატალოგი.

ნაჭყებია თამარი. ენის სტრატიფიკაციული და სიტუაციური ვარიანტულობის ტრანსპოზიცია ინგლისურიდან ქართულ თარგმანში.

ნემსაძე მ.მ. მარქსიზმის წარმოშობა-უდიდესი რევოლუციური გადატრიალება ფილოსოფიაში. თსუ-ს კატალოგი.

ნეიმანი ალ . ქართულსინონიმთალექსიკონი: IIლექსიკონი. თსუ-სკატალოგი.

ნეიმანი ალ . ქართულსინონიმთალექსიკონი:შესავალინაწილი. თსუ-სკატალოგი.

ნეიმანი ევგ . მომუშავეთაპასუხისმგებლობაქონებრივიზიანისათვის. თსუ-სკატალოგი.

ნებიერიძე გივი. ქართული ენის ვოკალიზმის ფონოლოგიური ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი.

ნებიერიძე მარიამ. სისტემური და რიტუალური შეზღუდვების ლინგვისტური რეალიზაციის თავისებურებანი ბრიტანულ, ამერიკულ და ქართულ ტოქშოუებში.

ნინუა გულნარა. ბრძანებითი კილო ქართულ ენაში. თსუ-ს კატალოგი.

ნიკოლაძე ქეთევან. ოკაზიონალიზმები ზოგად ლინგვისტური თვალსაზრისით და მათი თარგმნის პრობლემა.

ნიკოლეიშვილი ნინო. სინთეზური გამოკვლევები იზომერული დიპიროლონაფთალინების სფეროში.

ნიკოლაიშვილი გ . ბ . სენსომოტორულიაღზრდისსისტემა:დამხმარესკოლაში. თსუ-სკატალოგი.

ნიკოლაიშვილი ნ.გ. პარიზის კომუნა და XIX ს. 70-იან წლების საქართველოს მოწინავე საზოგადოება. თსუ-ს კატალოგი.

ნიკოლოზიშვილი ნიკოლოზ. ქართული ელინიზმისა და ქრისტიანობის სათავეებთან " მოქცევაი ქართლისაისა " და " ქართველ მეფეთა ცხოვრების " მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

ნიორაძე ი. ი. სსრ კავშირის ხალხთა იდეურ-პოლიტიკური აღზრდა სოციალიზმიდან კომუნიზმზე თანდათანობით გადასვლის პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

ნიორაძე გ.ტ. საბჭოთა ლიტერატურის სწავლების შინაარსი და ძირითადი ეტაპები ქართულ საშუალო სკოლაში. თსუ-ს კატალოგი.

ნიჟარაძე ნ.ი. აჭარის ალპური მეურნეობა. თსუ-ს კატალოგი.

ნიჟარაძე დავით. მრავალ ეროვნული კომპანიების მართვის მექანიზმები და განვითარების ტენდენციები.

ნიჟარაძე ქეთევანი. ტროას მითოპოეტური და ისტორიული აღქმა ჰომეროსთან.

ნორაკიძე ვლადიმერ . კონფლიქტებისმატარებელსუბიექტებისილიუზიისგანწყობისტიპები. თსუ-სკატალოგი.

ნოღაიდელი ჯემალ . აჭარულიკილოსთავისებურებანი . თსუ-სკატალოგი.

ნოღაიდელი ჯემალ . აჭარულიკილოსთავისებურებანი. თსუ-სკატალოგი.

ნუცუბიძე ს. ა. საქართველოში საკოლმეურნეო მშენებლობის ისტორიისთვის. თსუ-ს კატალოგი.

ნუცუბიძე თ . ი . დასავლეთსაქართველოსმდინარეთარეჟიმისტიპები. თსუ-სკატალოგი.

ნუცუბიძე ქ.შ. დასავლეთ საქართველოს ქვედა ცარცისბრაქიოპოდები.

ნუცუბიძე აპოლონ . ფინანსურიკაპიტალისოფლისმეურნეობაში. თსუ-სკატალოგი.

ნუცუბიძე ქ . შ . დასავლეთსაქართველოსქვედაცარცისბრაქიოპოდები. თსუ-სკატალოგი.