მათიაშვილი ა.გ. საბატონო გლეხთა მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნის 20-30 იან წლებში. თსუ-ს კატალოგი.

მათიაშვილი ლაშა. ანტიკური და შუა საუკუნეების პარადიგმები ჯორჯო აგამბენის ფილოსოფიაში. თსუ-ს კატალოგი.

მათითაშვილი შოთა. ქართული ბერმონაზვნობა IV-VIII საუკუნეებში. თსუ-ს კატალოგი.

მათეშვილი ლევანი. ქრისტიანობისა და წარმართული ცივილიზაციების ურთიერთ მიმართების პრობლემები (I-III სს.).

მაისურაძე დ. გ. ლენინი და სტალინი საბჭოთა სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკის საფუძვლების შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

მაისურაძე ნ. ზაქარია გაბაშვილი: მონოგრაფია. თსუ-ს კატალოგი.

მაისურაძე დავითი. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА(на примере Восточной Грузии).

მაკალათია ირაკლი. საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების დონის სტატისტიკური კვლევა.

მალაზონია ანა. კლინიკურ-მეტაბოლური დარღვევები და მელატონინის სეკრეციის თავისებურებები სიმსუქნიტ დაავადებულ ქალებში. თსუ-ს კატალოგი.

მამედოვ ანატავან. საქართველოსა და აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტები.

მანგალაძე ნ.გ. ბადრიჯნისა და წიწაკის ზოგიერთი საწაროო ჯიშის ანატომიური და ფიზიოლოგიური დახასიათებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

მანაგაძე ანა. ევროპული წყაროები რუსეთისა და კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობების შესახებ (19 საუკუნის 30-50 იან წლებში). თსუ-ს კატალოგი.

მანიჟაშვილი ია. ჟან-მარი გუსტავ ლე კლეზიოს წარმოსახვითი სამყარო. თსუ-ს კატალოგი.

მანასიანი გაიანე. ფერის აღმნიშვნელი სიტყვების კოგნიტური ანალიზი.

მარგველაშვილი თინა. ჩრდილოკავკასიური წარმოშობის არაბულენოვან ძეგლთა ენის თავისებურებანი. თსუ-ს კატალოგი.

მარღითი რუსუდან. მეთანისა და ქლორის ნარევების თვითაალების მოვნელების გამოკვლევა. თსუ-ს კატალოგი.

მატარაძე ი.ი. ქ.ქუთაისი და მისი მაზრა 1905-1907 წლების რევოლუციაში. თსუ-ს კატალოგი.

მამუკელაშვილი იოსებ. საკუთარი კაპიტალის სტრუქტურის ანალიზის მეთოდოლოგია და რეგულირების კონცეპტუალური პრობლემები საქართველოს სააქციო საზოგადოებების მაგალითზე. თსუ-ს კატალოგი.

მაჭარაშვილი გიორგი. დიდი სქიზმა და საქართველო

მაჭავარიანი მაია. 1914 წელი ქართულ პრესაში. თსუ-ს კატალოგი.

მაჭავარიანი გ. ზმნის ძირითადი მორფოლოგიური კატეგორიები ქართველურ ენებში. თსუ-ს კატალოგი.

მაჭავარიანი მ. ს. საქართველოს ძველი მონუმენტალური ხუროთმოძღვრების ძეგლთა მოცულობითი გამოსახულება. თსუ-ს კატალოგი.

მაჭავარიანი ე.მ. საქართველო-ბიზანტიის კულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან : (XII-XIII სს. ქართული და ბიზანტიური ხელნაწერების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის).თსუ-ს კატალოგი.

მაჭავარიანი ე.მ. საქართველო-ბიზანტიის კულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან : (XII-XIII სს. ქართული და ბიზანტიური ხელნაწერების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის)(ტაბულები).თსუ-ს კატალოგი.

მაჭარაძე ვალენიან გიორგის-ძე. რუსეთ-თურქეთი ომი 1768-1774 წლებში და საქართველო. თსუ-ს კატალოგი.

მაჭარაშვილი ქრისტინე. მაროკოს პოლიტიკური და ეკონომიკური გავითარების თავისებურებანი 1907-2000 წლებში. თსუ-ს კატალოგი.

მაღლაკელიძე ეკატერინე. ელექტროენერგიით ვაჭრობის სრულყოფის ღონისძიებები საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

მაჩიტიძე ელისაბედ ვლადიმერის ასული. თურქეთის საზოგადოებრივ–პოლიტიკური განვითარება და არმია 70–80–იანი წლების დასაწყისში. თსუ-ს კატალოგი.

მაჩაბლიშვილი ანა. საქართველოს გრიპის ვირუსის ცირკულაცია, მათი ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობა და მოლეკულური ბოილოგია. თსუ-ს კატალოგი.

მამუკელაშვილი იოსებ. საკუთარი კაპიტალის სტრუქტურის ანალიზის მეთოდოლოგია და რეგულირების კონცეპტუალური პრობლემები საქართველოს სააქციო საზოგადოებების მაგალითზე. თსუ-ს კატალოგი.

მახარაძე აპოლონ. გრიგოლ ორბელიანი: მონოგრფია . თსუ-ს კატალოგი.

მახარაძეა. შ. ხალხის მასების შემოქმედებითი ინიციატივა კომუნიზმის აშენების უმნიშვნელოვანესი პირობაა.

მახვილაძე გალაქტიონ. ედენტულიზმი და ორთოპედიული სტომატოლოგიური დახმარების საჭიროება საქართველოს ზრდასრულ მოსახლეობაში. თსუ-ს კატალოგი

მახარაშვილი ე.მ. ჭაობის ზოგიერთი მცენარის ფესვთა სისტემის მორფოლოგიური და ანატომიური აღნაგობის თავისებურებანი. თსუ-ს კატალოგი.

მახათაძე ნ. სამოქალაქო მოტივები მე-18 საუკუნის ქართულ მჭერმეტყველების ძეგლებში. თსუ-ს კატალოგი.

მაღლაკელიძე დავითი. ერეკლე მეორის სამხედრო ხელოვნება.

მგალობლიშვილი პ. ა. საქართველოს სამხრეთ–მთიანეთის სუბალპური ტყეები. თსუ-ს კატალოგი.

მგელაძე ნათია. ატოპიური დერმანტიტის კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური თავისებურებანი და ასკანკოლით ადგილობრივი მკურნალობის მეთოდი ბავშვთა ასაკში.

მდივანი თამარი. ბიბლიიზმი ენობრივი სისტემის ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ჭრილებში.

მეგრელიშვილი გ. კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიის შრომითი ღირებულების თეორია . თსუ-ს კატალოგი.

მეგრელაძე ლ. დაღისტან-საქართველოს ურთიერთობის იტორიიდან. თსუ-ს კატალოგი.

მელაძე მაია. ტურისტული პროდუქტის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში.

მელაძე რაფ. სოციალისტური წარმოება და რეპროდუქცია სსრ კავშირში. თსუ-ს კატალოგი.

მელაძე შ.გ. ლენინურ-სტალინური კოოპერაციული გეგმა და მისი განხორციელება საბჭოთა კავშირში. თსუ-ს კატალოგი.

მელაძე გ.ნ. საერთაშორისო თანამშრომლობის ლენინურ-სტალინური პრინციპები და მშვიდობისათვის გაჩაღებული თანამედროვე მოძრაობა საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის ბრძოლაში. თსუ-ს კატალოგი.

მელქაძე გიორგი. ფიზიკური რეალობის პრობლემა.

მენაბდე გ. რეალისტური მომენტები ვ.ჰიუგოს შემოქმედებაში. თსუ-ს კატალოგი.

მენაბდე ლ. ასურელ მამათა" საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

მენაბდე სალომე. კონცეპტუალური დერივაციის კოგნიტური და ენობრივი საფუძვლები რუსულ და ესპანურ ლინგვოკულტურებში.

მენთეშაშვილი მარინა. გენდერული სტერეოტიპების ლინგვისტური რეპრეზენტაცია რეკლამის ენაში.

მერაბიშვილი ნელი. სტუდენტთა ჩართულობა უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვაში. თსუ-ს კატალოგი.

მერაბიშვილი თამარ. მეტაფორა და პერიფრაზული ერთეულები როგორც თანამედროვე პოლიტიკური დისკუსიის ეფექტურობის ენობრივი საშუალებები.

მესხიშვილი მ. გაბრიელ სუნდუკიანი და ქართული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია მის ნაწარმოებში. თსუ-ს კატალოგი.

მეტრეველი პ. მწერების როგორც მხარეთმცოდნეობრივად მნიშვნელოვანი ობიექტების შესწავლის მეთოდიკა. თსუ-ს კატალოგი.

მეფარიშვილი ლუბა. ეკატერინე გაბაშვილი: მონოგრაფია . თსუ-ს კატალოგი.

მეფარიშვილი ნატა. Behavioral  and  emotional  characteristics  of  children  with  functional  nocturnal  enuresis.

მეფისაშვილი ი.ს. მსხვილი რქოსანი ცხოველის კლოაკისა, ალანტოისის და მათი დერივატი ორგანოების ეპითელის ჰისტოგენეზი. თსუ-ს კატალოგი.

მეძმარიაშვილი თინათინ. ბიზნესის ჩართულობა საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების სახელმწიფო შესყიდვებში. თსუ-ს კატალოგი.

მთვარაძე გ. ვ. კოლხეთის ელემენტების გავრცელება აღმოსავლეთ საქართველოს ტყეებში . თსუ-ს კატალოგი.

მირცხულავა ალექსი ავქსენტის ძე. საკ.კ.პ /ბ/ წესდება-ბოლშევიზმის ორგანიზაციული პრინციპების განსახიერება. თსუ-ს კატალოგი.

მირიანაშვილი დ. ე. დანაშაულთა გამოკვლევის დეკადაქტილოსკოპიური და მონოდაქტილოსკოპიური მეთოდები. თსუ-ს კატალოგი.

მირიანაშვილი ე. ი. ზოგიერთი ორლებნიანი მცენარის ფესურის შინაგანი აგებულება. თსუ-ს კატალოგი.

მირიანაშვილი მარია. ЛИНГВОПРАГМАТИКА  ДИАЛОГИЧЕСКОЙ  КОММУНИКАЦИИ.

მირცხულავა ალექსი ავქსენტის ძე. საკ.კ.პ/ბ/ წესდება-ბოლშევიზმის ორგანიზაციული პრინციპების განსახიერება. თსუ-ს კატალოგი.

მიქაძე გივი. მამუკა ბარათაშვილი (ცხოვრება და შემოქმედება). თსუ-ს კატალოგი.

მიქაძე შალვა გიორგის ძე. აცეტილენის რიგის სპირტების და გლიკოლების სინთეზი და მათი თვისებები. თსუ-ს კატალოგი.

მიქელაძე ზურაბ. ლოგიკის პანმეთოდისტური თეორიის კრიტიკა. თსუ-ს კატალოგი.

მიქელაძე თ.კ. ქსენოფონტეს "ანაბასისი" და მისი ცნობები ქართველი ტომების შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

მიქელაძე ალექსანდრე. " ფულის გათეთრების გლობალური პრობლემა და საქართველოს გამოწვევები ". თსუ-ს კატალოგი.

მიქელაძე გიორგი. ინვესტიციების ეკონომეტრიკული-სტატისტიკური მოდელირება ( საქართველოს მაგალითზე ). თსუ-ს კატალოგი.

მიქელაძე გურამ. ლოტიკი პან მეთოდის ტური თეორიის კრიტიკა.

მიქელაძე ი.რ. საქართველოს ენერგეტიკული მეურნეობის ეკონომიკის ძირითადი საკითხები.

მიქელაძე მერაბ. მგელ-ძაღლის სიმბოლო ქართულ მითოლოგიაში.

მოისწრაფიშვილი ბ. ს. ხიზნობა საქართველოში (1864-1921) . თსუ-ს კატალოგი .

მოდებაძე სოფიო. მუსიკის ფილოსოფიური ასპექტები. თსუ-ს კატალოგი.

მოსიაშვილი თამარი. სიურრეალისტური ნაკადი  XX  საუკუნის არაბულ პროზაში.

მურაჩაშვილი ა. საქართველოს სოფლის კოოპერაცია: განყ. I-II. თსუ-ს კატალოგი .

მორჩილაძე გიორგი. გადაწყვეტილების მიღების გამოწვევები ინოვაციების მართვის პროცესში საქართველოს მსხვილი საწარმოების მაგალითზე. თსუ-ს კატალოგი.

მურადოვი მ.ს. დამფუძნებელი კრების აგრარული კანონმდებლობა საფრანგეთში. თსუ-ს კატალოგი.

მუჯირი ალ. კოლინიებისა და დამოკიდებული ქვეყნების ხალხთა განმანთავისუფლებელი მოძრაობა, როგორც პროლეტარული რევოლუციის პირდაპირი რეზერვი. თსუ-ს კატალოგი.

მჭედლიძე მამუკა. თანამედროვე რუსული კონსერვატიზმის იდეოლოგია. თსუ-ს კატალოგი.

მხეიძე თ. ს. მასალები საქართველოში გავრცელებულ ობობების ფაუნის შესწავლისათვის. თსუ-ს კატალოგი.