ლაზარევი ესტატე. ბერძნული ენის წალკური დიალექტი: (ფონეტიკურ–მორფოლოგიური მიმოხილვა ): გამოკვლევა , ტექსტები, ლექსიკონი . თსუ-სკატალოგი.

ლაბარტყავა ნინო. OntheissueofreadinessoffirstGraders.

ლაბაძე ლაშა. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციების ეფექტიანობის შეფასება მიკრო ეკონომიკური მოდელით.

ლაბუჩიძე დარეჯანი. ფრანგულ-ქართული თარგმანის ადექვატურობის პრობლემატიკა ფილოსოფიურ ტექსტში.

ლარცულია ნინო. რეალიები,როგორც მწერლის შემოქმედების ეროვნულ-კულტურული თავისებურებების გამოხატვის საშუალება და მათთარგმნის პრობლემა (ვაჟა-ფშაველას პოემების რუსული თარგმანების მაგალითზე).

ლანდია პ.ს. სამრეწველო პროდუქციის თვითღირებულების გაანგარიშების საკითხებისათვის . თსუ-ს კატალოგი.

ლაშქარაძე დ. გერმანია–თურქეთის ურთიერთობა მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისიდან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტამდე /1939-1944/ თსუ-ს კატალოგი.

ლეკვეიშვილი მ.შ. მდივანბეგობის ინსტიტუტი გვიანფეოდალურ აღმოსავლეთ საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ლეკიაშვილი ა.ს. ქართველ მთიელთა მეორნეობის ისტორიიდან. თსუ-ს კატალოგი.

ლეკაშვილი თამარ. ონკოინკურაბელურ პაციენტთა საჭიროებების, პალიატიური მზრუნველობის სტატუსის განსაზღვრისკრიტერიუმებისა და მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ანალიზი საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ლიპარტია ნინო. საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის მოთხოვნის მართვა და სამართლებრივი შედეგები. თსუ-ს კატალოგი.

ლილუაშვილი კუკური.ჩეხი ხალხის ნაციონალურ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის ისტორიიდან XVII საუკუნეში. თსუ-ს კატალოგი.

ლილუაშვილი ბაკური. უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა და აღსრულება საქართველოში.

ლილუაშვილი სოფიკო. დერმატოლოგიური ცხოვრების ხარისხის ინდექსი და პრობლემის დაძლევის სტრატეგია ფსორიაზით დაავადებულ პირებში. თსუ-ს კატალოგი.

ლობჟანიძე მაკა. MIGRATION OF YOUNG WOMEN FROM GEORGIA AND FACTORS FACILITATING THE PROCESS.

ლომსაძე ნ.ს. საკოლმეურნეო საკუთრება, როგორ ფორმა სოციალისტური საკუთრების. თსუ-ს კატალოგი.

ლომჯარია ნიკო. სრულიად სავსე სივრცე. თსუ-ს კატალოგი.

ლომინაძე დინარა. სამედიცინო მომსახურების ბაზრის განვითარების თავისებურებები და პერსპექტივები საქართველოში.

ლომიძე მირანდა. ბგერათა სიმბოლოები თანამედროვე ფრანგულ ენაში.

ლომიძე გიორგი. ეპილეფსიების ეპიდემიოლოგია საქართველოში.

ლომიძე ილია. ოპერატორების უნიტარული და ორთოგონალური ინვარიანტები და მათი გამოყენება მათემატიკურ და ფიზიკურ ამოცანებში.

ლომიძე ქეთევან. სპირალური კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული ანგიოგრაფიის როლი ექსტრაკრანიული არტერიების პათოლოგიათა დიაგნოსტიკაში. თსუ-ს კატალოგი.

ლომიტაშვილი ნანა. იოდ დეფიციტი ნაყოფის განვითარების პათოლოგიის შესაძლო მიზეზი (პლაცენტის მორფოლოგიური თავისებურებები პირველადი ჰიპოთიროზის პირობებში).

ლომოური ნ.ი. კლავდიოს პტოლმაიოსი და მისი ცნობები საქართველოს შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ლომჯარია ნიკო. სრულიად სავსე სივრცე.

ლორია ხათუნა. ადმინისტრაციული აქტის აღსრულების საშუალებები გამოყენების სამართლებლივი პრობლემები . თსუ-ს კატალოგი.

ლორთქიფანიძე ეკატერინე. კომპოციური ორგანიზაციის პრინციპები და კომფლიქტის სტრუქტურა XIX საუკუნის 80-იანი წლების ბერძნულ პროზაში.

ლორთქიფანიძე ლია. გრიგოლ რობაქიძის მხატვრული აზროვნების საკითხები. თსუ-ს კატალოგი.

ლორთქიფანიძე დავით. გეოგრაფიული მეცნიერებები. თსუ-ს კატალოგი.

ლორთქიფანიძე ქ. კათოლიკე ეპისტოლეთა ქართული რედაქციები და მათი ენა. თსუ-ს კატალოგი.

ლოლუა რომან. კავკასიის ალბანური ენის სტრუქტურის საკითხები.

ლუტიძე ბ.ი. შემეცნების თეორიის საკითხები. თსუ-ს კატალოგი.