კაიშაური ა . ქართულიენისსპეციფიკურითანხმოვნებიდამათიდაყენებაყრუ–მუნჯთამეტყველებაში: /მეთოდიკურიგამოკვლევა/ . თსუ-სკატალოგი.

კაკაბაძე ა. სსრ კავშირის და მოკავშირე რესპუბლიკათა საბიუჯეტო უფლებების საფუძვლები. თსუ-სკატალოგი.

კაკაბაძე ნოდარ მეთოდეს ძე. ჰაინრიხ მანის შემოქმედებითი გზა. თსუ-ს კატალოგი.

კაკაბაძე ზურაბ მეთოდეს ძე. ლოგიკურის პრობლემა ასახვის ლენინური თეორიის სინათლეზე. თსუ-ს კატალოგი.

კაკაბაძე ვ.ს. შიდა ქართლი : ეკონომიურ–გეოგრაფიული დახასიათებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

კაკულია შ . თ . ი.სტალინი მუშათა მოძრაობაში სტიქიურობისა და შეგნებულიბის შესახებ /1919-1907 წ. წ/ თსუ-ს კატალოგი.

კალანდაძე მ.გ. საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია კადრების პრობლემის გადაწყვეტისათვის ბრძოლაში. თსუ-ს კატალოგი.

კამკამიძე თამარი. პოლონური მასალები გაზეთ "კავკაზის" ფურცლებზეXIXსაუკუნის მეორე ნახევარში.

კანდელაკი თ.ა. ლეიკოციტების იმუნოქომიის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

კალაშიანი გურგენ. საწარმოთა გაერთიანებების აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები საქართველოს მაგალითზე. თსუ-ს კატალოგი.

კალანდარიშვილი ვ.ი. ფრიდრიხ ენგელსის ფილოსოფიურ შეხედულებათა ჩამოყალიბება 1839-1845 წ.წ. თსუ-ს კატალოგი.

კალანდია ა.ი. კრიტიკა და თვითკრიტიკა როგორც საბჭოთა საზოგადოების განვითარების მამოძრავებელი ძალა. თსუ-ს კატალოგი.

კანდელაკი ნ . მხატვრულინაწარმოებისსწავლებისმეთოდიკისპრინციპულისაფუძვლები: "ვეფხისტყაოსნის"სწავლებისმეთოდიკა . თსუ-სკატალოგი.

კანდელაკი სოფიკო. ანდროგენების როლი შაქრიანი დიაბეტით გამოწვეული მეტაბოლური დარღვევების კორექციაში. თსუ-ს კატალოგი.

კარბელაშვილი მერი. სერგო ქობულაძე-ილუსტრატორი. თსუ-ს კატალოგი.

კარბელაშვილი მერი. სერგო ქობულაძე-ილუსტრატორი. თსუ-ს კატალოგი.

კაპანაძე სერგი. "პირობითობისა და  სოციალიზაციის გავლენა ევროპული პოლიტიკის მაკოორდინირებელი შიდა ინსტიტუტების ტრანსფორმაციაზე აღმოსავლეთე ვროპასა და საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესში".

კაპანაძე პ . ი . საქართველოშიგავრცელებულილობიოსჯიშებისქიმიურიშემადგენლობისშესწავლისათვის. თსუ-სკატალოგი.

კაპანაძე ბ.ა. ბოლშევიკების დამოკიდებულება რუსეთ-იაპონიის ომისადმი. თსუ-ს კატალოგი.

კაპანაძე სალომე. ტ.ტაბიძის პროზა,ნარკვევები, წერილები. თსუ-ს კატალოგი.

კაპანაძე ვს. ა.ა.პოტებნიასმოძღვრება სიტყვის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

კაპანაძე ანტონინა. განმარტებითი ორენოვანი და კომბინირებული ტიპის ლექსიკონების ეფექტიანობის კვლევა ინგლისური ენის ქართველ შემსწავლელებში. თსუ-ს კატალოგი.

კაპანაძე მაია. გაერთიანების ტენდენციები XVI-XVII სს. საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

კარბელაშვილი ლ . ა . მეხილეობაშიდაქართლშიდასამხრეთ–ოსეთისავტ.ოლქში. თსუ-სკატალოგი.

კარტოზია ბ.ნ. ისტორიული მატერიალიზმის საკითხები კ. მარქსისა და ფ. ენგელსის შრომაში. " გემანული მატერიალიზმი ". თსუ-ს კატალოგი.

კარბელშვილი ლ . ა . ქართლის სოფელი. თსუ-ს კატალოგი.

კაჭარავა გ.მნისართები სვანურ ენაში. თსუ-ს კატალოგი.

კაჭარავა იური მიხეილის-ძე. "იმერეთის რუსეთთან შეერთების საკითხი ცარიზმის საგარეოპ ოლიტიკაში".

კახნიაშვილი ა . კატალიზატორისმოწამვლაალკალოიდებით:კოლოიდურიპლატინისმოწამვლისდამოკიდებულებამორფინისჯგუფისალკალოიდებისსტრუქტურასთან. თსუ-სკატალოგი.

კახნიაშვილი ნ.ს. დრეკადობის თეორიის ბრტყელი ამოცანების გამოკვლევა პოტენციალთა თეორიის მეთოდით და სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა თეორიის ზოგიერთი საკითხი. თსუ-ს კატალოგი.

კახიანი გიორგი.საკონსტიტუციო კონტროლის ინსტიტუტი და მისი ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში:კანონმდებლობის და პრაქტიკის ანალიზი.

კახიძე შორენა. საოჯახო საინფორმაციო სისტემების შემუშავება.

კბილაძე თამარ. საგადასახადო ტვირთის ოპტიმალური დონის განსაზღვრის პრობლემები საქართველოში.

კერესელიძე დ.გ. მტკვრის ხეობის გეოლოგიური აგებულება გორსა და კასპში. თსუ-ს კატალოგი.

კერესელიძე დ.გ. მტკვრის ხეობის გეოლოგიური აგებულება გორსა და კასპში. ნაწილი II. თსუ-ს კატალოგი.

კეჭაღმაძე ნათელა. პროკლედიადოხოსის "კავშირნი" ძველი ქართული თარგმანი (ფილოსოფიური ნარკვევი).

კვარაცხელია ნიკო. კულტურული ტურიზმი. თსუ-ს კატალოგი.

კვესელავა მ . ა . "თქმულება დოქტორ ფაუსტის შესახებ" და მისი განვითარება ინგლისის XVI საუკუნის ლიტერატურაში. თსუ-ს კატალოგი.

კვანტრე ქს.ვ. ა.ვ. კოლცოვის ენა. თსუ-ს კატალოგი.

კვანტალიანი სოფიკო. მამისა და  ძის პარადიგმა(კ.გამსახურდიას "დიონისოსღიმილის" დაგრ.რობაქიძის "გველისპერანგი" მიხედვით).

კვანტრიშვილი ვალერიანი. ლექსიკური სინონიმა ძველ ქართულში(ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქციის მიხედვით).

კვანჭილაშვილი ელენე. SOCIALPSYCHOLOGICALASPECTSOFNATIONALISM.

კვიტაშვილი გ.ქ. ნ.ვ. გოგოლი ქართულ ენაზე. თსუ-ს კატალოგი.

კვინიკაძე ლელა. რეზვერატროლის გეომეტრიული იზომირების დაყოფის მექანიზმების კვლევა და მათი რაოდენობრივი განსაზღვრა ღვინის ექსტრაქტებშიმიცელური კაპილარული ელექტროკინეტიკური ქრომატოგრაფიის მეთოდით. თსუ-ს კატალოგი.

კვირკველია ეკატერინე. პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლების კვლევა. თსუ-ს კატალოგი.

კვიჟინაძე რევაზ. ჭეშმარიტების მარქსისტულ-ლენინური გაგებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

კვანჭილაშვილი ტ. სოციალისტური სინამდვილის ასახვა ლეო ქიაჩელის რომანებში. თსუ-ს კატალოგი.

კვეზერელი-კოპაძე ნ. ჰელიოპოლიტთა აჯანყება. თსუ-ს კატალოგი.

კვესელავა მ.ა. თქმულება დოქტორ ფაუსტის შესახებ" და მისი განვითარება ინგლისისXVIსაუკუნის ლიტერატურაში.

კიზირია ანტონ . მართვა შეთანხების სკითხები ძველ ქართულში ჯრუჭის ოთხთავის მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

კიკვიძე აბელ . სამცხისსამთავროსწარმოშობასაქართველოსფეოდ.მონარქიაში. თსუ-სკატალოგი.

კიკვაძე ნ. პ. კავშირის საკითხისათვის მსჯელობაში. თსუ-ს კატალოგი.

კიკვაძე ხათუნა. ტრადიცია და ნოვატორობა ქართულ სტენოგრაფიაში.

კიკნაძე გრიგოლ . ილიაჭავჭავაძეროგორცხელოვანი:ლიტერატურულ–ფსიქოლოგიურიმიმოხილვისცდა. თსუ-სკატალოგი.

კიკნაძე ლ . ძირეული დანასახელარი ზმნები ქართულში. თსუ-სკატალოგი.

კილაძე ვალერიან . შემეცნების თეორია ფეიერბახის ფილოსოფიაში. თსუ-ს კატალოგი.

კინწურაშვილი მიხეილ. დიდიკობზარიტარასშევჩენკო. თსუ-სკატალოგი.

კინწურაშვილი მედეა. ინტერტექსტუალობა როგორც ტექსტის ინტერპრეტაციის ერთ-ერთი საშუალება.

კიღურაძე გ. შ. მაროკოს პრობლემა გერმანიის იმპერიალიზმის პოლიტიკაში (1904-1906წწ). თსუ-ს კატალოგი.

კიკალიშვილი შალვა. აშშს პოლიტიკა ერაყის მიმართ სპარსეთის ყურის მეორე ომის შემდეგ.

კირცხალია ეთერ. სიმბოლო და იგავი უილიამ გოლდინგის შემოქმედებაში. თსუ-ს კატალოგი.

კირთაძე დარეჯანი. საკუთარი სახელი ქართულ ორიგინალურ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებსა და საისტორიო წყაროებში(V-Xს.ს).

კობახიძე რუსუდან. ბიბლიურ მცენარეთა ტიპოლოგიური სიმბოლიკა პატრისტიკულ ტრადიციაში. თსუ-ს კატალოგი.

კობახიძე ბექა. საქართველოს საკითხი პარიზის საზავო კონფერენციაზე.

კობერიძე ალ. ვ. გამოკვლევებიზრდისნივთიერებათამოქმედებაზეკალმებისდაფესვანებისდროს . თსუ-სკატალოგი.

კობერიძე ხათუნა. უჯერი ციკლური ფრაგმენტების შემცველი სიცილიუმ ორგანული ოლიგომერების სინთეზი,კვლევა და კომპოზიციები მათ ბაზაზე.

კობიძე მ.ნ. ტყვიის დისპერგირების მექანიზმის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

კობიძე ს.ი. ყოფილი მოზურგთის მაზრის მშრომელი გლეხობის ეკონომიკური მდგომარეობა რუსეთთან შეერთებიდან საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

კოპალიანი ვ. უ. კლდეკარის საერისთავო. თსუ-ს კატალოგი.

კოპალეიშვილი ლელა.ლინიკური გამოსავალი და ცხოვრების ხარისხი პაციენტებში მწვავე კორონარული სინდრომით-ტიკაგრელორის და კოპიდოგრელის შედარებითი ეფექტურობის და უსაფრთხოების განსაზღვრა. თსუ-ს კატალოგი.

კორძახია მ. ო. ნალექებიდასავლეთსაქართველოში. თსუ-სკატალოგი.

კოსტანაშვილი თ. ჟურნალი " საქართველოს მოამბე" და მისი მნიშვნელობა რევოლუციური აზრის განვითარებისათის საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

კოტეტიშვილი ფ.ა. გიორგი ლეონიძის შემოქმედება. თსუ-ს კატალოგი.

კუდავა ხათუნა. თავის თმიანი არის მიკოზების კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური ანალიზი.

კუნჭულია პაატა. ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებანი კომერციულ ბანკში.

კუტალაძე მარინე. ფერეიდანი და ფერეიდნელი ქართველები ისტორიულ პოლიტიკური ნარკვევი. თსუ-ს კატალოგი.

კუტუბიძე ლაურა. 2000-2005 წლების ქართული პრესის ძირითადი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ასპექტები.

კუბლაშვილი ლ. რ.ს.დ.მ.პ ლენინურ–ისკრული მიმართულების ბათუმის პირველი კომიტეტის რევოლუციური მუშაობის შესახებ 1901-1904 წ.წ. პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

კურდღელაშვილი თინათინ. თავაზიანობის სტრატეგიები და მიმართვის ფორმები საგაკვეთილო პროცესში. თსუ-ს კატალოგი.

კუკავა თ. გ. პლატონის მოძღვრება იდეებზე და მისი კრიტიკა არისტოტელეს მიერ. თსუ-ს კატალოგი.