ილაშვილი ნ.გ. გურჯაანის რაიონი / ეკონომიურ-გეოგრაფიული დახასიათებისათვის /. თსუ-ს კატალოგი.

იაკობაშვილი არჩილ. მონეტარული სტაბილიზაცია სავალუტო სუბსტიტუციის პირობებში.

ივანიაძე ნინო. პიროვნების სულიერი ტრანსფორმაციის პრობლემა ვაჟა-ფშაველას პოემებში.

იმედაშვილი გაიოზ. ვისრამინისა და ტრისტანიზოლდას ურთიერთობისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

იმედაშვილი ნატო. ხელოვნება და ხელოვანი სომერსეტ მოემის მხატვრულ პროზაში. თსუ-ს კატალოგი.

იმნაიშვილი ივ. წრფელობითი ბრუნვის საკითხისათვის ძველ ქართულში. თსუ-ს კატალოგი.

იმნაიშვილი ანა. XXსაუკუნის 90_იანიწლების ქართული პროზის ტენდენციები (პოსტსაბჭოთამთავრობა).

იმედაშვილი გაიოზ. ვისრამიანის და ტრისტან–იზოლდას ურთიერთობისათვის.

იმნაძე დ.ი. წყალ–ხსნარებში ამონიუმ–ნიტრატის ინტრამოლეკულური დაშლის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ინწკირველი ს.ს. ფასების საბჭოთა პოლიტიკის როლი სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის აღდგენის საქმეში 1921-1925 წწ. თსუ-ს კატალოგი.

ინწკირველი ა. ნ. საბალანსო მეთოდი ბუღალტერიაში.

იოსელიანი ალექსანდრე. მოქნილი მეთოდის უპირატესობა ხისტ მეთოდთან შედარებით სახელშეკრულებო საკოლიზიო სამართალში.

იგოროყვა ვ.ვ. ბორჯომის ხეობის ტყის მცენარეულობის წარმოშობა. თსუ-ს კატალოგი.

ირემაძე ნ.კ. დიაცეტილენის რიგის გლიკოლის სინთეზი და მისი კატალზური ჰიდროგენიზაცია. თსუ-ს კატალოგი.

იტრიაშვილი მარინე. მარონიტების ადგილი და როლი ლიბანის კონფესიურ ევოლუციაში. თსუ-ს კატალოგი.