თალაკვაძე მ.თ. ი.გოგებაშვილის "დედა–ენის" ანუ ანბანის სახელმძღვანელოს აგების პრინციპი. თსუ-ს კატალოგი.

თაბუაშვილი აპოლონი.ერეკლე მეორის ეკონომიკური კონცეფციები და რეფორმები ქვეყნის მმართველობის მოდერნიზაციისათვის.

თანდილაშვილი ეკა. არაკარიესული დაავადებების თავისებურებები ბავშვთა მოსახლეობაში და პროგნოზული ფაქტორების ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი.

თავაძე ლერი. ბიზანტიური საიმპერიო ტიტულატურა საქართველოში.

თავბერიძეი. დ. მარგანეცის ეთილატი და ნჰიდროლიზით მიღებული ჟანგეულების ზოლების მდგრადობის შესახებ.

თედიაშვილი მზია. Psychological Basisof Advertisting Message Effectiveness.

თევზაძე ნანა. კეთილთვისებიანი პაროქსიზმული პოზიციური თავბრუხვევის ნოზოგრაფიული ჰეტეროგენობა.

თევზაძე ნ. ორმაგი მწკრივების შეჯამებადობა ლებეგის მეთოდით. თსუ-ს კატალოგი.

თევზაძე ბ.გ. თავის ტვინის ნერვების გაღიზიანების გავლენა რეფლექსურ რეაქციებზე. თსუ-ს კატალოგი.

თევზაძე ჭოლა. რთული ზმნები ქართულში V-VI საუკუნეთა ძეგლების მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

თენიეშვილი ანა. ტექნიკური ტექსტი ლინგვისტური მახასიათებლები, თარგმანისპ რობლემები(ელექტროობის,მექანიკისა და გეოლოგიის დარგების მასალაზე).

თოდუა მ.ა. გოლესთარის მიბაძვანი ტაჯიკურ-სპარსულ ლიტერატურაში. თსუ-ს კატალოგი.

თოდრაძე გოგიტა. სარკისებური სტატისტიკის მეთოდოლოგიური თავისებურებანი ( შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების მაგალითზე ). თსუ-ს კატალოგი.

თოდუა გ.ს. სერგეი მესხის საზოგადოებრივ-ეკონომიკური შეხედულებანი. თსუ-ს კატალოგი.

თორია მალხაზი. დროის აღქმა და ისტორიის კონცეპცია შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაში("ქართლის ცხოვრების" ისტორიოგრაფიული ტრადიციის მიხედვით).

თუშიშვილი ლ. არაბული ლექსიკური ელემენტები ფირდოუსის "შაჰ–ნამეში". თსუ-ს კატალოგი.

თუშიშვილი თამარ. კავშირებითის მწკრივთა ფუნქციები საშუალო პერიოდის ქართულში.

თუმანიშვილი გ.დ. კინესტეტურ დალაბირინტული გაღიზიანებათა მნიშვნელობა ძილისა და ღვიძლის მდგომარეობათა ურთიერთშეცვლისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

თურმანიძე თორნიკე. ბუფერული სახელმწიფოები.