ებანოიძე ლევან. ალ.წულუკიძის სოციალ-პოლიტიკური შეხედულებანი 1937 წ. თსუ-ს კატალოგი.

ებრალიძე ა. ე. საქართველოს ბოლშევიკები საქართველოს კ.პ/ბ/ VIII ყრილობის დადგენილებათა განხორციელებისათვის ბრძოლა. თსუ-ს კატალოგი.

ებრალიძე ლელა. პოეტური ხატი და მისი ტრანსფორმაცია თარგმანში.

ელიზბარაშვილი ნოდარ. მთიანი ტერიტორიების დაგეგმარების ლანდშაფტურ–ეკოლოგიური საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

ენუქაშვილი ს. ფსევდო-დიონსე არქეოპაგელის საღმრთოთა სახელთათვის ეფრემ მცირის თარგმანში. თსუ-ს კატალოგი.

ერისთავი. მ . ქუთაისის მიდამოების ცარცის შუა ნაწილის სტრატიგრაფია.

ერთელიშვილი ფარნაოზი. ჰიპოტაქსის საკითხები ქართულში. თსუ-ს კატალოგი.

ერემაძე ქეთევან. საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებათა ურთიერთდამოკიდებულების პრობლემები საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ერეშოვი გ. ს.ს.რ. კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოები.

ერგეშიძე ალექსანდრე. გაცვლითი კურსის ზეგავლენა მაკროეკონომიკურ გარემოზე. თსუ-ს კატალოგი.

ესაკია ვ.ა. ა.წულუკიძე კ.მარქსის ღირებულებისა და ზედმეტ ღირებულების თეორიის შესახაბ. თსუ-ს კატალოგი.

ესაკია ა.მ. ბოლშევიკური პარტია ლოზუნგის " მთელი ძალაუფლება საბჭოებს " განხორციელებისათვის ბრძოლაში. თსუ-ს კატალოგი.

ესაკია ა.მ. კომუნისტური პარტია ლოზუნგის "მთელი ძალაუფლება საბჭოებს" განხორციელებისათვის ბრძოლაში. თსუ-ს კატალოგი.