გაბისონია ო.დ. სინგულარული ინტეგრალები და ორმაგი მწკრივების შეჯამებადობა რისის მეთოდით. თსუ-ს კატალოგი.

გაბრიელაშვილი ლელა. ქრისტიანულ სიმბოლოთა პარადიგმები ასურელ მამათა ცხოვრება-წამებებში.

გაბუნია ნინო. ერითროციტების სტრუქტურული და ულტრასტრუქტურული ცვლილებები და სტეროიდული ჰორმონების რაოდენობრივი ცვლილებები პროსტატის მეტასტაზირებული ადენოკარცინომით დაავადებულ მამაკაცებში.

გაიპარაშვილი ზურაბი. საქართველოს ჰერალდიკის განვითარების კულტურულ-მსოფლმხედველობრივი საფუძვლები.

გალდავა გულნაზი. უმაღლესი განათლება,როგორც საჯარო-სამართლებრივი ფუნქცია და მისი განხორციელების საჯარო-სამართლებრივი ფორმიდან(სსიპ) კერძო-სამართლებრივ ფორმაზე გადასვლის შესაძლებლობა.

გალდავა მიქაელი (მერაბი). ქრისტიანული ზნეობის პარადიგმები"ვეფხისტყაოსანში".

გაგოიძე ვ.ა. კ.მარქსის მიერ ჰეგელის იდეალისტური დიალექტიკისკრიტიკა და მატერიალისტური დიალექტიკური მეთოდის ჩამოყალიბება 1848 წლამდე. თსუ-ს კატალოგი.

გაგოშიძე მანანა. გლობალიზაციის არსებითი ნიშნები. თსუ-ს კატალოგი.

გამეზარდაშვილი დავით . რომანტიზმის აღმოცენება ქართულ ლიტერატურაში და ალ. ჭავჭავაძის შემოქმედება. თსუ-ს კატალოგი

გამსახურდია გ . კ . ისტორიული მატერიალიზმის საკითხები ა.წულუკიძის ნაშრომებში. თსუ-ს კატალოგი

გამყრელიძე გ . ხელოსნური მრეწველობა და ამქრული წყობილება საქართველოში . თსუ-ს კატალოგი

გარუჩავა პავლე რაჟდენის ძე. საზოგადოებრივი ფონდები კოლმეურნეობაში და მათი ზრდა. თსუ-ს კატალოგი.

გაფრინდაშვილი მიხეილ. გიორგი წერეთლის საზოდადოებრივ–პოლიტიკური შეხედულებანი. თსუ-ს კატალოგი.

გაჩეჩილაძე პ.ლ. იმერული დიალექტის ხანურ-ზეგნური მეტყველება. თსუ-ს კატალოგი.

გაჩეჩილაძე გივი თანამედროვე ინგლისური ბურჟუაზიული რომანის ძირითადი საკითხები გოლსუორსის ფორსაიტების ქრონიკაში . თსუ-ს კატალოგი

გაჩეჩილაძე რ.მ. კონტაქტის გამოხატვის საშუალებები თანამედროვე ინგლისურ ენაში. თსუ-ს კატალოგი.

გაჩეჩილაძე ქ . საქართველოში გავრცელებული გვარი Sorbus l-ის სექცია Aucutarua medik –ის წარმომადგენელნი. თსუ-ს კატალოგი

გაჩეჩილაძე ეკატერინე. გრამატიკული ნიშნის ასიმეტრიული კონტექსტები.

გახოკიძე ჯემალ. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ზოგიერთი თავისებურება სახელმწიფოებრივი მშენებლობის პროცესში. თსუ-ს კატალოგი.

გაწერილია ლანა. მწვავე HCV ინფექცია, ვირუსის კინეტიკა, იმუნური პასუხი და დაავადების გამოსავალი როგორც მონო, ასევე HIV/HCV კო-ინფექციით პაციენტებში საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

გეგენავა აკაკი გიორგის-ძე. ბარიუმის მადნების ქიმიური ანალიზის აჩქარებული მეთოდის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

გეგეშიძე შ.მ. საქართველოს ბოლშევიკების პარტია სახალხო მეურნეობის აღდგენისათვის მშვიდობიან მუშაობაზე გადასვლის პერიოდში 1921-1925 წწ. თსუ-ს კატალოგი.

გეგეშიძე ეკა. მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეკონომიკური ზრდა.

გეგეშიძე თამარი. ფსიქოლოგიზმი ოთარ ჭილაძის რომანებში.

გერაძე რევაზ. ფინანსური ლიბერალიზაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. თსუ-ს კატალოგი.

გერლიანი რამაზ. ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე.

გელაშვილი ა.ა. აზროვნების კანონების საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

გელიტაშვილი ნონა. ევროკავშირთან თავსება დისოციალური დაცვისმოდელი საქართველოში.

გეფერიძე დავით. საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები.

გვახარია ვაჟა ალექსანდრეს ძე. ასურული და ურარტული იდეოგრამებისა და დეტერმინანტივების ურთიერთობისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

გვაზავა ლია. ელექტროენერგეტიკული სექტროის ბუნებრივი მონოპოლიების დანახარჯების აუდიტი მარეგულირებელი მიზნებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

გვარამია ლევან. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულება. თსუ-ს კატალოგი.

გველესიანი შ.გ. მახობელის გავლენა პურის თვისებებზე. თსუ-ს კატალოგი.

გვიშიანი გ.ს. ი.ბ. სტალინი ბოლშევიკების ტაქტიკის ზოგიერთ თავისებურებაზე ოქტომბრის მომზადების პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

გვიშიანი ნ.ს. სოციალისტური შეჯიბრებისა და მისი უმაღლესი ეტაპის სტახანოვური მოძრაობის განვითარება მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

გიგაური იზა. მარკეტინგის სოციალური პასუხისმგებლობის ასპექტები საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე.

გიორგიძე ალექსანდრე. შეზღუდული შერაცხადობა (სისხლის სამართლებრივ-კრიმინოლოგიური და ფსიქიატრიული ასპექტები).

გიორგაძე ემელიან. ქიმიური ენის შესწავლა ელექტრო ვალენტობით სასკოლო კურსის პირველ კონცერტზე.

გიორგაძე ე . ქიმიური ენის შესწავლა ელექტროვალენტობით სასკოლო კურსის პირველკონცენტრზე. თსუ-ს კატალოგი

გიორგიძე გ . თვითგანათლებითი მუშაობის მეთოდიკისათვის. თსუ-ს კატალოგი

გიორგაშვილი მირანდა. მიწოდებული ინფორმაციის რიგის გავლენა პირველ შთაბეჭდილებაზე (მაცნე). თსუ-ს კატალოგი.

გიორგაშვილი მირანდა. მიწოდებული ინფორმაციის რიგის გავლენა პირველ შთაბეჭდილებაზე. თსუ-ს კატალოგი.

გიოშვილი ვ . დ . ბორჩალოს კაოლინი და ფაიფურ-ფაიანსის საქონელი. თსუ-ს კატალოგი

გიგანი თათია. კონსტანტინე გამსახურდიას პუბლიცისტიკური და ლიტერატურულ-კრიტიკული წერილები.

გიუაშვილი შალვა. გასტროეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება საქართველოში–დიაგნოსტიკის და ქირურგიული მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები.

გლოველი ეკატერინე. სისხლის სამართლის დანაშაულთა სტატისტიკური ანალიზი და პროგნოზირება საქართველოში.

გობეჯიშვილი ნიკოლოზ. კოლხური და ყობანური კულტურების ურთიერთ მიმართების საკითხის ამარხ-კონსტრუქციათა და დაკრძალვის წესის მიხედვით.

გომელაური ი. მეცამეტე XIII საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი მღვიმეში. თსუ-ს კატალოგი.

გოდერძიშვილი ქეთევან. პოლემიკა წარმართობასთან ძველ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში.

გოგილაშვილი ი.ზ. ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების უფლებრივი მდგომარეობა. თსუ-ს კატალოგი.

გოგავა მ.ბ. უხერხემლო ცხოველთა თავისა და ხახისქვედა კვანძის როლი რეფლექსურ რეაქციებში. თსუ-ს კატალოგი.

გოგაძე თეიმურაზ. სახელმწიფო  შესყიდვების მართვის ორგანიზაცია ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენებით.

გოგებაშვილი შ . ზ . საცალო სავაჭრო ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის ძირითადი საკითხები. თსუ-ს კატალოგი

გოგიჩაიშვილი შოთა. ერთ წლიან მცენარეთა ფესვებში წყლის კრისტალიზაციისა და ყინულის დნობის პროცესების თავისებურებანი.კალორიული კვლევები.

გოცირიძე  ევა.გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში.

გოგეშვილი დ.თ. შრომის ნაყოფიერება საბჭოთა საცალო ვაჭრობაში. თსუ-ს კატალოგი.

გოზფინარი ჰალისანდაზების როლი ინტერკულტურული ცნობიერების ფორმირებაში (ინგლისური, ქართული და თურქული ენების სწავლების მაგალითზე)= The role of proverbs in forming intercultural awareness(On the Вasis of teaching english, Georgian and turkish languages):ფსიქოლოგია. თსუ-ს კატალოგი

გოკიელი ფატი. აღორძინების ეპოქის ფრანგული სოციალ–პატრიოტული ლირიკა . თსუ-ს კატალოგი

გოთუა ლევანი. უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღსრულება.

გოკიელი არ . საფინანსო და გეგმვის მეთოდოლოგიისათვის. თსუ-ს კატალოგი

გონიაშვილი თ . დიალექტიზმებისათვის ჰადიშის ძეგლში. თსუ-ს კატალოგი

გონიაშვილი თ . დიალექტიზმებისათვის ჰადიშისძეგლში. თსუ-სკატალოგი

გონაშვილი ა.მ. საბჭოთა პატრიოტიზმის თავისებურებანი. თსუ-ს კატალოგი.

გორგაძე ალ . თვალსაჩინოება სამოქალაქო ისტორიის სწავლებაში. თსუ-ს კატალოგი

გორგილაძე ლ . ამხანაგ სტალინის მიერბოლშევიკური პარტიის თეორიული საფუძვლების დაცვა რუსეთის პირველ რევოლუციის პერიოდში . თსუ-ს კატალოგი

გრიგოლია ა . ბ . ფულის მიმოქცევა დ საკრედიტო სისტემა საქართველოს სსრესპუბლიკაში /1921-1925წ.წ/ თსუ-ს კატალოგი

გრიგალაშვილი ნინო.საბანკო დაკრედიტების სისტემის სრულყოფის გზები საქართველოში.

გრძელიშვილი ლ.ტ . ვლადიმერ ილიას ძე ლენინის მიერ მარქისტული პარტიის ორგანიზაციული საფუძვლების დამუშავება. თსუ-ს კატალოგი.

გრძელიძე ქეთი. პოეტური ხატის ევოლუცია უილიამ ბატლერიეიტსის პოეზიაში.

გურგენიძე ი.კ. შრომის მიხედვით განაწილება სოციალიზმის დროს. თსუ-ს კატალოგი.

გურგენიძე მამუკა. მინი ინვაზიური ტექნოლოგიები ნაღვლკენჭოვანი დაავადებისა და მისი გართულებების მკურნალობაში.

გუგუშვილი პაატა . კოლონიზაცია საქართველოს ადაამიერ-კავკასიაში მე-19 საუკუნეში. თსუ-ს კატალოგი

გუგუშვილი ნანა. ქალის სახე შუა საუკუნეების საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

გუგუშვილი კონსტანტინე. ქართული ენის მოხეურიკილო.

გუგეშაშვილი გვანცა. გუდვილი როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი და მისი ადგილი კონკურენტულ ურთიერთობაში.

გუგუშვილი ჩ.ა. 1950 წელი თბილისში. თსუ-ს კატალოგი.

გუმბერიძე ს.დ. ღორის წელის წნულის ვარიაციული ფორმები . თსუ-ს კატალოგი.

გუმაშვილი სულთან. გრამატიკული კლასის კატეგორიის თავისებურებები ჩაჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. თსუ-ს კატალოგი.

გუნჯუა ტ . ჩ . ატმოსფეროს ელექტრული პოტენციალის გრადიენტი თბილისში 1930-1941 წლების მონაცემთა მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი

გუნია ბიძინა. საპასექo გამოთვლები "მცხეთისდავითნის" A-38 ხელნაწერის მიხედვით.