თბილისის უნივერსიტეტი 1993 - 2003


2003

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
1

2

3


თებერვალი 456მარტი
7

8


9

10


აპრილი


11
12-
13


14-
15


მაისი
16
171819-
20

ივნისი21-
22


23-
24ივლისი


აგვისტო


სექტემბერი 25

262728-
29

ოქტომბერი
30-
313233-
34
ნოემბერი

3539


40-
41დეკემბერი

42-
43

44


2002

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი

1თებერვალი

2მარტი

3აპრილი
5 6მაისი

7ივნისი8

ივლისი


აგვისტო


სექტემბერი 9
1011


ოქტომბერი

12

13-
14

ნოემბერი 15

16


დეკემბერი


17


182001

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი1

თებერვალი2
3მარტი

4აპრილი

5
6

მაისი


7

8
ივნისი
9
ივლისი


აგვისტო


სექტემბერი 10
11ოქტომბერი

12
13

ნოემბერი

14დეკემბერი
15

2000

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი

1
თებერვალი
2
მარტი3
4
აპრილი
5
მაისი


6


7


ივნისი


ივლისი


8


აგვისტო


სექტემბერი
9
ოქტომბერი
10

11

ნოემბერი

12დეკემბერი


131999

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1-3
თებერვალი 4
მარტი 6 7
აპრილი 8 9
მაისი
ივნისი 11
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 13
ოქტომბერი 14 15 16
ნოემბერი 17 18
დეკემბერი 19

1998

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2 3-4
მარტი 5-6
აპრილი
მაისი 11-12
ივნისი 15-16
ივლისი 17
აგვისტო
სექტემბერი 18-19 20-21 22-23
ოქტომბერი 24-25 26-27
ნოემბერი 28-29 30-31
დეკემბერი 32-33 34-35

1997

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1-2
თებერვალი 3
მარტი 4-5 6-7-8-
აპრილი 9
მაისი 10-11 12-13
ივნისი 14-15
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 16-17 18-19
ოქტომბერი 20-21 22-23 24
ნოემბერი 25
დეკემბერი 26-27 28

1996

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2 3
მარტი 4 5
აპრილი 7 8
მაისი 11 12
ივნისი 16
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 17-18 19 20
ოქტომბერი 21-22-23 25-26
ნოემბერი 28-30 31-32
დეკემბერი 33

1995

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი
მარტი 2
აპრილი 3
მაისი 4
ივნისი 5-6 7
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 8-9 10-11
ოქტომბერი 12 13 14
ნოემბერი 15
დეკემბერი 16 17

1994

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3-4
აპრილი 5-6 7
მაისი 8 9-10-11
ივნისი 12-13
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 14-15
ოქტომბერი 16 17
ნოემბერი 18
დეკემბერი

1993

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1-2 3
თებერვალი 4-5 6 7-8
მარტი 9 10-11
აპრილი 12 13-14-15
მაისი 16 17
ივნისი 18 19-20
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 21-22-23
ოქტომბერი 24-25 26-27
ნოემბერი 28
დეკემბერი 29-30