1981

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4-5 6-7
მარტი 8 9 10-11
აპრილი 12 13 14 15
მაისი 16 17-18
ივნისი 19 20 21-22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26 27
ოქტომბერი 28 29-30 31 32
ნოემბერი 33-34 35 36
დეკემბერი 37 38-39 40

1979

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5 6
მარტი 7 8-9 10-11 12
აპრილი 13 14 15 16-17
მაისი 18 19
ივნისი 20 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26-27 28
ოქტომბერი 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35 36 37
დეკემბერი 38 39 40

1978

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5
მარტი 6 7 8-9 10
აპრილი 11 12 13 14
მაისი 15 16 17 18
ივნისი 19 20 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26 27 28
ოქტომბერი 29 30 31
ნოემბერი 32 33-34 35 36
დეკემბერი 37 38 39 40

1977

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6
მარტი 7 8 9 10
აპრილი 11 12 13 14-16
მაისი 17 18 19 20
ივნისი 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25-26 27 28
ოქტომბერი 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35 36
დეკემბერი 37 38 39 40

1976

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5 6
მარტი 7 8 9
აპრილი 10 11 12-14 15
მაისი 16 17 18 19
ივნისი 20 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26
ოქტომბერი 27 28 29 30 31
ნოემბერი 32 33 34
დეკემბერი 35 36 37 38 39

1975

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6 7 8
მარტი 9 10 11
აპრილი 12 13 14
მაისი 15 16 17-18 19
ივნისი 20 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26 27
ოქტომბერი 28 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35 36
დეკემბერი 37 38 39 40

1974

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5 6
მარტი 7 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14-15 16
მაისი 17 18 19 20
ივნისი 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26 27 28
ოქტომბერი 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35 36 37
დეკემბერი 38 39 40

1973

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6 7
მარტი 8 9 11 12
აპრილი 13 14 15 16
მაისი 17 18 19-20
ივნისი 21 22 23 24
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 25-26 27 28 29 30
ოქტომბერი 32 33 34
ნოემბერი 35 36 37 38
დეკემბერი 39 40

1972

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5 6
მარტი 7 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14 15
მაისი 16 17 18
ივნისი 19 20-21 22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 24-25 26 27 28 29
ოქტომბერი 30 31 32 33
ნოემბერი 34 35 36
დეკემბერი 37 38 39 40

1971

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6 7
მარტი 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14 15 16
მაისი 17 18 19
ივნისი 20-21 22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 24-25 26 27 28
ოქტომბერი 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35 36
დეკემბერი 37 38 39 40

1970

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5 6
მარტი 7 8 9 10
აპრილი 11 12 13 14
მაისი 15 16 17-18 19
ივნისი 20 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26 27
ოქტომბერი 28 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35 36
დეკემბერი 37 38 39 40

1969

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6 7
მარტი 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14
მაისი 15-16 17 18 19
ივნისი 20 21 22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 24-25 26 27 28 29
ოქტომბერი 30 31 32 33
ნოემბერი 34 35 36 37
დეკემბერი 38 39 40

1968

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6
მარტი 7 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14 15
მაისი 16 17 18 19
ივნისი 20 21 22 23 24
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 25 26 27 28
ოქტომბერი 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35 36 37
დეკემბერი 38 39 40

1967

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6
მარტი 7 8 9 10
აპრილი 11 12 13 14 15
მაისი 16 17 18 19
ივნისი 20 21 22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 24 25 26 27
ოქტომბერი 28 29 30 31
ნოემბერი 32 33 34
დეკემბერი 35 36 37 38 39

1966

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4 5
თებერვალი 6 7 8
მარტი 9 10 11 12
აპრილი 13 14 15 16
მაისი 17 18 19 20 21
ივნისი 22 23 24 25
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 26 27 28 29
ოქტომბერი 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35
დეკემბერი 36 37 38

1965

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6 7
მარტი 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14 15
მაისი 16 17 18 19 20
ივნისი 21 22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 24 25 26
ოქტომბერი 27 28 29 30 31
ნოემბერი 32 33 34
დეკემბერი 35 36 37 38

1964

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6 7
მარტი 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14 15
მაისი 16 17 18 19 20
ივნისი 21 22 23 24
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 25 26 27 28
ოქტომბერი 29 30 31 32 33
ნოემბერი 34 35 36 37
დეკემბერი 38 39 40

1963

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5
მარტი 6 7 8 9
აპრილი 10 11 12
მაისი 13 14 15
ივნისი 16 17 18 19
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 20 21 22 23
ოქტომბერი 24 25 26 27
ნოემბერი 28 29 30 31 32
დეკემბერი 33 34 35 36

1962

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5 6
მარტი 7 8 9 10 11
აპრილი 12 13 14 15
მაისი 16 17 18 19
ივნისი 20 21 22 23
ივლისი 24
აგვისტო
სექტემბერი 25 26 27 28
ოქტომბერი 29 30 31 32
ნოემბერი 33 34 35
დეკემბერი 36 37 38 39

1961

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი 34
დეკემბერი 35 36 37 38 39