აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

გაწერელია ლანა. მწვავე HCV ინფექცია, ვირუსის კინეტიკა, იმუნური პასუხი და დაავადების გამოსავალი როგორც მონო, ასევე HIV/HCV კო-ინფექციით პაციენტებში საქართველოში. დისერტაცია მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მედიცინის ფაკულტეტი. 2016. Gatserelia, L. (2016). Acute HCV infection, viral kinetics, immune response and disease outcome among HCV monoinfected and HIV/HCV co-infected patients in the country of Georgia. (Doctoral dissertation, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Tbilisi, Georgia).  Retrieved from TSU Library Database (http://ebooks.tsu.ge/academia/disserations/g/lana-gatserilia.pdf)